Javna nabava

Dana 1. srpnja 2020. godine u Narodnim novinama broj 75/2020 objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopunama pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave. Ovim izmjenama pravilnika mijenja se odredba koja određuje starost dijela ažuriranih popratnik...
 • 05.07.2020
 • 0 Comment
Više detalja
Zakon o javnoj nabavi 2016 za razliku od prethodnog zakona ne sadrži izričitu odredbu o tome tko daje izjavu o nekažnjavanju gospodarskog subjekta kao pravne osobe. Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) u članku 67. stavku...
 • 18.11.2019
 • 0 Comment
Više detalja
Člankom 293. ZJN 2016 propisano je da ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, javni naručitelj može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati...
 • 23.09.2019
 • 0 Comment
Više detalja
Jedna od možda najkomentiranijih odredbi, kako ranijih tako i važećeg Zakona o javnoj nabavi je odredba sukladno kojoj tehničke specifikacije ne smiju upućivati na određenu marku ili izvor, ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski...
 • 20.08.2019
 • 0 Comment
Više detalja
Nakon što je Visoki upravni sud RH započeo s donošenjem odluka u predmetima temeljem ZJN 2016 donesen je čitav niz zanimljivih presuda za koje se očekuje da bi u narednom razdoblju mogle usmjeriti praksu u postupcima javne nabave. Na web...
 • 27.06.2019
 • 0 Comment
Više detalja
E- Certis je alat za mapiranje, kojim je upotpunjena internetska usluga ESPD-a odnosno predstavlja nastavak navedene usluge koji pomaže naručiteljima i ponuditeljima u identificiranju i uspoređivanju certifikata ili potvrda koji se izdaju u različitim državama članicama i EEA zemljama (Island,...
 • 07.05.2019
 • 0 Comment
Više detalja
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi naručitelj može od gospodarskog subjekta zahtijevati dostavu jamstva za ozbiljnost ponude koje se naplaćuje u slučaju odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016, neprihvaćanja...
 • 17.04.2019
 • 0 Comment
Više detalja
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u kolovozu 2018. godine počela je donositi rješenja u kojima je zauzela stav da u slučaju gospodarskog subjekta koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, odnosno osobe koja je član upravnog, upravljačkog ili...
 • 11.04.2019
 • 0 Comment
Više detalja
Sukladno članku 262. ZJN 2016 javni naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije...
 • 30.03.2019
 • 0 Comment
Više detalja
U smislu mehanizama zbirne nabave ZJN 2016 uvodi novosti na način da osim okvirnog sporazuma kao uvriježenog okvira za zajedničku nabavu definira i novi reformirani mehanizam - dinamički sustav nabave (u daljnjem tekstu: DSN).
 • 23.02.2019
 • 0 Comment
Više detalja