Javna nabava

Jedna od možda najkomentiranijih odredbi, kako ranijih tako i važećeg Zakona o javnoj nabavi je odredba sukladno kojoj tehničke specifikacije ne smiju upućivati na određenu marku ili izvor, ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski...
 • 20.08.2019
 • 0 Comment
Više detalja
Nakon što je Visoki upravni sud RH započeo s donošenjem odluka u predmetima temeljem ZJN 2016 donesen je čitav niz zanimljivih presuda za koje se očekuje da bi u narednom razdoblju mogle usmjeriti praksu u postupcima javne nabave. Na web...
 • 27.06.2019
 • 0 Comment
Više detalja
E- Certis je alat za mapiranje, kojim je upotpunjena internetska usluga ESPD-a odnosno predstavlja nastavak navedene usluge koji pomaže naručiteljima i ponuditeljima u identificiranju i uspoređivanju certifikata ili potvrda koji se izdaju u različitim državama članicama i EEA zemljama (Island,...
 • 07.05.2019
 • 0 Comment
Više detalja
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi naručitelj može od gospodarskog subjekta zahtijevati dostavu jamstva za ozbiljnost ponude koje se naplaćuje u slučaju odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016, neprihvaćanja...
 • 17.04.2019
 • 0 Comment
Više detalja
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u kolovozu 2018. godine počela je donositi rješenja u kojima je zauzela stav da u slučaju gospodarskog subjekta koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, odnosno osobe koja je član upravnog, upravljačkog ili...
 • 11.04.2019
 • 0 Comment
Više detalja
Sukladno članku 262. ZJN 2016 javni naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije...
 • 30.03.2019
 • 0 Comment
Više detalja
U smislu mehanizama zbirne nabave ZJN 2016 uvodi novosti na način da osim okvirnog sporazuma kao uvriježenog okvira za zajedničku nabavu definira i novi reformirani mehanizam - dinamički sustav nabave (u daljnjem tekstu: DSN).
 • 23.02.2019
 • 0 Comment
Više detalja
Sadržaj, rok donošenja, način i rokovi objavljivanja, način promjene i druga pitanja vezana uz Registar ugovora definiraju se odredbama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi koji je stupio na snagu 01. siječnja 2018. godine.
 • 20.01.2019
 • 0 Comment
Više detalja
Elektronički račun nova je obveza za sudionike u postupcima javne nabave. Od 01. prosinca 2018. godine naručitelji, kao obveznici javne nabave, obvezni su zaprimati i obrađivati eRačune, na to upućuje članak 16. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 94/2018).
 • 20.01.2019
 • 0 Comment
Više detalja
Sukladno ZJN 2016 gospodarski subjekt se može radi dokazivanja ispunjavanja ekonomske i financijske te tehničke i stručne sposobnosti osloniti na sposobnost drugih subjekata, s tim da se može osloniti na ...
 • 20.01.2019
 • 0 Comment
Više detalja