Naš tim

dipl. oec.
Nikolina je zaposlena u Karlovačkoj županiji - Odsjeku za javnu nabavu, nakon višegodišnjeg iskustva rada u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu. Stekla je zvanje diplomirane ekonomistice na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U području javne nabave je kontinuirano od 2009. godine te posjeduje iskustvo rada na poslovima vezanim uz EU projekte. U svom radu obavlja poslove cjelovitog upravljanja nabavnim kategorijama koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu od pripreme i provedbe postupaka javne nabave i praćenja realizacije postupaka do kontinuirane analize rezultata nabave i pripreme izvješća kao i koordinaciju pripreme plana upravljanja okvirnim sporazumima. Ujedno je bila i član stručnog povjerenstva u postupcima javne nabave koje provodi Vlada Republike Hrvatske. Autor je i koautor stručnih članaka iz područja javne nabave.
dipl. iur.
Maja je predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Radno iskustvo stekla je radom u odvjetničkom uredu, u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u Ministarstvu socijalne politike i mladih kao glavna savjetnica ministra te u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu kao zamjenica državnog tajnika i načelnica Sektora za pravne poslove i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima. U svom radu stekla je iskustvo na području javne nabave iz perspektive naručitelja, ponuditelja i žalbenog tijela. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila pravosudni ispit te sudjeluje kao redoviti je predavač na programima usavršavanja u području javne nabave. Završila je stručni program usavršavanja Public Procurement Excellence u organizaciji WU Executive Academy i Bundesbeschaffung GmbH u Beču.
dipl. iur.
Maja je stručni savjetnik specijalist u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Radno iskustvo stekla je radom u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova u Upravi za koordinaciju i praćenje prilagodbe sustavu EU i Tajništvu Pregovaračke skupine, zatim u Croatia banci d.d. kao stručni suradnik za pravne poslove te u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila pravosudni ispit te sudjelovala na brojnim međunarodnim konferencijama i stručnim skupovima u području javne nabave. Završila je program „Joint Master in Public Procurement Management“ u organizaciji Sveučilišta Tor Vergata u Rimu i Sveučilišta u Beogradu.
DIPL. IUR.
Zvonimir je član Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Diplomirani je pravnik iz Zagreba s položenim pravosudnim ispitom. U dosadašnjoj karijeri radio je kao odvjetnički vježbenik te u sustavu državne uprave, u sklopu Vladinog ureda za javnu nabavu, odnosno Ministarstva gospodarstva, Upravi za sustav javne nabave. Tijekom rada u sustavu države uprave sudjelovao je u izradi zakonskih i podzakonskih tekstova na području javne nabave te bio član radne skupine zadužene za poglavlje V – Javna nabava. Radio je i u Narodnim novinama d.d. na mjestu Voditelja uredništva pravne edukacije i pravne biblioteke te je bio član radne skupine za izradu i unaprjeđenje Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN RH). Ujedno je i član je radne skupine za elektroničku javnu nabavu pri Europskoj komisiji.
DIPL. OEC.
Nikolina ima više od 19 godina iskustva u području javne nabave. Završila je Ekonomski fakultet u Zagrebu. Zadnjih šest godina radi kao direktorica društva Public Tenders d.o.o., koje se bavi uslugama savjetovanja iz područja javne nabave. Prethodno je radila kao voditeljica Službe za javnu nabavu u Hrvatskoj lutriji d.o.o., kao direktorica sektora za pravne i opće poslove u Agenciji za ugljikovodike, kao savjetnica za javnu nabavu u Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija te kao voditeljica odsjeka za poslove javne nabave u Gradu Velika Gorica. Javnom nabavom bavi se od 2004. godine te posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i vodi se u registru trenera javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva. Završila je program "Trening trenera u području javne nabave“ organiziran u sklopu EU projekta “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“. Predavačica je na konferencijama, seminarima, radionicama iz područja javne nabave te je autorica i koautorica niza stručnih članaka iz područja javne nabave.
DIPL. ING.
Jelena je rukovoditelj odjela u Sektoru za nabavu u Hrvatskoj elektroprivredi – dioničko društvo. Radno iskustvo je stekla radom u privatnom i javnom sektoru te od 2010. godine radi na poslovima javne nabave. Radila je u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu i stekla iskustvo u području objedinjene javne nabave te u HŽ Infrastrukturi d.o.o. u Zagrebu, u službi Nabave, gdje je stekla iskustvo rada kod sektorskog naručitelja. Tijekom svog rada, između ostalog, dolazila je u kontakt sa službama/projektima vezanim uz fondove Europske unije a 2015. godine završila je program obrazovanja „Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova“ na Pučkom otvorenom učilištu Algebra. Radi profesionalnog usavršavanja redovno prati radionice/programe vezane za djelokrug poslovanja te sudjeluje u raspravama istih sa stručnim osobama.
DIPL. IUR.
Danijela ima više od 15 godina iskustva u području javne nabave. Završila je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i training program „Public Procurement for EU Founded Projects – Avoid irregularities“, Berlin, European Academy for Taxes, Economics & Law te ima položen pravosudni ispit. Zadnjih deset godina je načelnica Sektora za pravne poslove i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu, a gdje je stekla praktično iskustvo u provođenju postupaka javne nabave za velik broj korisnika središnje javne nabave u raznim nabavnim kategorijama.  Značajno iskustvo iz područja javne nabave stekla je i tijekom višegodišnjeg  rada u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave na radnom mjestu stručnog savjetnika. Sudjeluje kao predavač na programima stručnog usavršavanja u području javne nabave, a također je i ispitivač na državnom stručnom ispitu za područje javne nabave.
DIPL. IUR.
Iva ima više od 10 godina praktičnog iskustva. Završila je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, te ima položen pravosudni ispit. Iskustvo iz područja javne nabave stekla je tijekom višegodišnjeg rada u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave na radnom mjestu stručne savjetnice, kao voditeljica Službe za javnu nabavu u nekadašnjem Ministarstvu socijalne politike i mladih, te kao savjetnica u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu, gdje radi posljednjih pet godina u Službi za pravne poslove.