Blog

Jedna od možda najkomentiranijih odredbi, kako ranijih tako i važećeg Zakona o javnoj nabavi je odredba sukladno kojoj tehničke specifikacije ne smiju upućivati na određenu marku ili izvor, ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski...
  • 20.08.2019
  • 0 Comment
Više detalja
Nakon što je Visoki upravni sud RH započeo s donošenjem odluka u predmetima temeljem ZJN 2016 donesen je čitav niz zanimljivih presuda za koje se očekuje da bi u narednom razdoblju mogle usmjeriti praksu u postupcima javne nabave. Na web...
  • 27.06.2019
  • 0 Comment
Više detalja
E- Certis je alat za mapiranje, kojim je upotpunjena internetska usluga ESPD-a odnosno predstavlja nastavak navedene usluge koji pomaže naručiteljima i ponuditeljima u identificiranju i uspoređivanju certifikata ili potvrda koji se izdaju u različitim državama članicama i EEA zemljama (Island,...
  • 07.05.2019
  • 0 Comment
Više detalja
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi naručitelj može od gospodarskog subjekta zahtijevati dostavu jamstva za ozbiljnost ponude koje se naplaćuje u slučaju odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016, neprihvaćanja...
  • 17.04.2019
  • 0 Comment
Više detalja
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u kolovozu 2018. godine počela je donositi rješenja u kojima je zauzela stav da u slučaju gospodarskog subjekta koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, odnosno osobe koja je član upravnog, upravljačkog ili...
  • 11.04.2019
  • 0 Comment
Više detalja