Najava edukacija

Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave. Pratite li kontinuirano Rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave te presude Visokog upravnog suda i DKOM usklade? Kroz konkretne primjere iz prakse Rješenja DKOM-a...
Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave. Kako sukladno Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim propisima izraditi kvalitetnu Dokumentaciju o nabavi sa pravilnim definiranjem kriterija za odabir gospodarskog subjekta i uputama za popunjavanjem...
Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave. Nakon otvaranja ponuda naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz DoN. Ukoliko se informacije koje je dostavio gosp. subjekt čine nepotpuni, pogrešni...
Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave Imali ste dobru ideju, napravili projektni prijedlog i aplicirali na EU fondove. Projekt vam je prošao na natječaju i potpisali ste ugovor o dodjeli sredstava –...
Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave Kroz primjere iz prakse saznajte koje su procesne pretpostavke za izjavljivanje žalbe te na koji način se mogu postaviti žalbeni zahtjevi. Ponuditelj ste i želite izjaviti...