Što je e-Certis i kako ga koristiti?

E- Certis je alat za mapiranje, kojim je upotpunjena internetska usluga ESPD-a odnosno predstavlja nastavak navedene usluge koji pomaže naručiteljima i ponuditeljima u identificiranju i uspoređivanju certifikata ili potvrda koji se izdaju u različitim državama članicama i EEA zemljama (Island, Lihtenštajn i Norveška), a koji se koriste u postupcima javne nabave.

Informacije u bazi podataka pružaju nacionalna nadležna tijela i one se redovito ažuriraju.

Što se tiče Republike Hrvatske dana 18. listopada 2018. godine stupio je na snagu članak 269. ZJN 2016, kojim je propisano da:

 • javni naručitelj koristi sustav e-Certis radi dobivanja podataka o vrstama i oblicima dokaza koji se dostavljaju u postupcima javne nabave te o nadležnim tijelima koja ih izdaju u državama članicama,
 • je javni naručitelj obvezan zahtijevati prvenstveno one vrste i oblike dokaza koji su obuhvaćeni sustavom e-Certis, ako su podaci u sustavu e-Certis ažurirani.

Iz navedenog je jasno da je e-Certis zapravo mjesto na kojem možete pronaći dokaze koji se trebaju dostaviti u postupku javne nabave kao i tijelo koje je nadležno za izdavanje tih dokaza.

S obzirom na najnoviju praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave koja upućuje naručitelje i ponuditelje na to da dokaze nekažnjavanosti te nepostojanja poreznog duga prvenstveno moraju tražiti odnosno dokazivati dokazom koji je naveden u e-Certisu, važno je znati što je e-Certis te kako se njime koristiti.

Dakle i naručitelji i ponuditelji prije svega trebaju utvrditi koji je to konkretni dokaz za konkretnu državu u konkretom slučaju, odnosno u konkretnom postupku javne nabave, potreban. To je moguće pristupom na link https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search .

Kada otvorimo internetsku stranicu stranicu e- Certisa u gornjem desnom kutu možemo odabrati jezik koji želimo, dakle ako se otvori stranica na engleskom jeziku, lijevim klikom miša na mjestu gdje piše engeski jezik otvara se prozor s odabirom jezika, te ondje možemo pronaći, između ostalog i hrvatski jezik.

Prije svega pretraživati možemo po kriterijima, izdavateljima i dokazima. Isto tako, dalje možemo pretraživati po državi, vrsti kriterija (zahtjev odnosno uvjet kojeg je propisao naručitelj u DoN, a koji gospodarski subjekti moraju ispuniti), vrsti dokaza (certifikat, potvrda, osobna izjava i sl.), vrsti naknade, dokazima, primjerima te prema datumu zadnjeg ažuriranja.

Što se tiče Vrsti kriterija isti možemo pretraživati po:

 • kriteriju za odabir: ekonomska i financijska sposobnost,
 • osnovama za isključenje: osnove povezane s kaznenim presudama,
 • osnovama za isključenje: osnove povezane s nesolventnošću, sukobima interesa ili povredom poslovanja,
 • osnovama za isključenje: isključivo nacionalne osnove za isključenje,
 • osnovama za isključenje: osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje,
 • kriteriju za odabir: sustavi za osiguravanje kvalitete i norme upravljanja okolišem,
 • kriteriju za odabir: prikladnost, te
 • kriteriju za odabir: tehnička i stručna sposobnost.

Nadalje, što se tiče Vrsti dokaza isti možemo pretraživati po:

 • potvrdi,
 • izjavi pod prisegom,
 • elektroničkim dokazima te
 • osobnoj izjavi.

Također, što se tiče dokaza možemo vidjeti i izdavatelja istog.

Pregled svega gore navedenog možemo objasniti na nekoliko konkretnih primjera.

Primjerice ako odaberemo Republiku Austriju u filteru „Država“, te vrstu kriterija „Osnove za isključenje: Osnove povezane s paćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje“, vidjet ćemo da je za predmetnu osnovu za isključenju u e-Certisu naveden kao dokaz „Acount statement“ i „Back Tax Certificate“, a za svaki od tih dokaza mogu se dobiti detaljnije informacije odabirom znaka „plus“ kod svakog od tih dokaza. Tako odabirom znaka „plus“ kod dokaza „Acount statement“ vidimo da je riječ o potvrdi, koju izdaju Social Security Institutions, bez naknade, da se odnosi na sva područja i na sve subjekte te da mu je rok valjanosti 3 mjeseca prije roka zahtjeva za sudjelovanje ili podnošenja ponude. Međutim nažalost, u ovom trenutku za konkretni dokaz, nije učitan primjer potvrde kako bismo mogli usporediti ono što dobijemo u postupku javne nabave s onim što je učitano u e- Certisu.

Nadalje, što se tiče dokaza „Back Tax Certificate“ odabirom znaka „plus“ vidimo da isti izdaje Tax Office, bez naknade, da vrijedi za sva područja, za sve subjekte i da je valjnost ona koja je propisana u dokumentaciji o nabavi. Također, niti za navedeni dokaz nije učitan primjer.

Što se tiče dokaza s primjerima učitanih dokumenta njih najlakše možemo pronaći u filteru „Dokazi“, zatim odaberemo željenu državu, zatim opciju „Dokazi primjeri“, te potom opciju „Dokazi s primjerima“. Tako primjerice ako odaberemo Republiku Mađarsku možemo vidjeti da je za istu učitan dokaz „Tax certificate“, a odabirom znaka „plus“ možemo pod naslovom „Primjeri, vidjeti primjer navedenog dokaza na mađarkom jeziku.

Također, svaki put kad nakon odabira željenih filtera dobijemo određeni pregled dobivenih rezultata, iste možemo izvesti u excell tablicu koji se nalazi u lijevom kutu ispod filtera „Država“. Konačno svaki od dobivenih kriterija i dokaza možemo i usporedno pogledati na način da sve ono što želimo usporediti označimo u kvadratiću koji se nalazi pokraj znaka „plus“ te odaberemo opciju „Usporedi“ .

e-Certis je koristan alat, međutim ima još prostora za razvijanje te će biti zanimljivo u budućosti vidjeti u kojem smjeru i kojom će se brzinom isto odvijati. Svakako bi sudionicima u postupcima javne nabave koristilo kada bi imali učitane primjere svih dokaza, ali također korisno bi bilo imati i prijevode istih.