Kako utvrditi nekažnjavanje za strance?

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u kolovozu 2018. godine počela je donositi rješenja u kojima je zauzela stav da u slučaju gospodarskog subjekta koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, odnosno osobe koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlast zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta a koja nije državljanin Republike Hrvatske naručitelj treba:

prvenstveno kao dostatan dokaz da nisu pravomoćno osuđeni i za odgovarajuća kaznena djela iz članka 57. stavka 1. točke (a) do (1) Direktive 2014/24 EU prema nacionalnim propisima države čija je osoba državljanin prihvatiti izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1, ovoga Zakona.

S obzirom da u žalbenom postupku naručitelj nije obrazložio, odnosno dokazao da se dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 1. ZJN 2016 ne mogu pribaviti u državi čiji su državljani članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela kao dokaz u postupku javne nabave ili da ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 251. stavka 1. točke 2. ZJN 2016. ovo tijelo je u žalbenom postupku utvrdilo da naručitelj nije utvrdio nepostojanje obveznih razloga za isključenje za sve članove upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koje imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora odabranog ponuditelja te je time naručitelj postupio suprotno članku 251. ZJN 2016…

….Na opisani način naručitelj je postupajući protivno odredbi članka 251. i 265. ZJN 2016 počinio i osobito bitnu povredu postupka javne nabave iz članka 404. stavka 2. točke 5. ZJN 2016.“ (Rješenje, UP/II-034-02/18-01 /541).

Dakle, DKOM o navedenom pazi po službenoj dužnosti, a naručitelji, kao i ponuditelji, osim o navedenom stajalištu, moraju se rukovoditi i člankom 20. stavku 9. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine, broj: 65/2017) odnosno da se oborivo smatra da su dokazi iz članka 265. stavka 1. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji od dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje. Treba istaknuti da navedeno nerijetko predstavlja izazov za ponuditelje koji moraju pribavljati potvrde iz kaznene evidencije za svoje ovlaštene osobe iz raznih zemalja, te im je često rok postavljen od naručitelja prekratak za navedeno, stoga su primorani tražiti produljenje roka za dostavu ažuriranih popratnih dokumenata.

Obzirom da se nakon donošenja gore navedenog i sličnih rješenja postavilo pitanje kako će naručitelj utvrditi odnsono što prihvatiti kao relevantan dokaz niže dajemo pregled prakse Državne komisije za određene države.

Savezna Republika Njemačka, KLASA: UP/II-034-02/18-01/920

U predmetnom postupku javne nabave odabrana zajednica ponuditelja dostavila je, radi provjere okolnosti navedenih u ESPD obrascu, izjavu o nekažnjavanju koju je potpisala odgovorna osoba iz Njemačke, trgovačkog društva koje ima poslovni nastan u Njemačkoj. Žalitelj navodi da je člankom 30. Zakona o Saveznom centralnom registru propisano dobivanje izvatka iz kaznene evidencije, o čemu u prilogu dostavlja isprint. DKOM ocjenjuje žalbeni navod na sljedeći način:

„Sustav e-Certis za SR Njemačku propisuje da okolnost da gospodarski subjekt ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta nije pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, dokazuje i izjavom da ne postoje obvezne osnove za isključenje. S obzirom da je odabrana zajednica ponuditelja za osobu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta kao dokaz da ne postoji obvezna osnova za isključenje iz članka 251. stavka 1. točke 2. ZJN 2016 dostavila izjavu o nekažnjavanju, te da je izjava kao vrsta i oblik dokaza obuhvaćena sustavom e-Certis za SR Njemačku, ovaj žalbeni navod je ocijenjen neosnovanim.“

 Zaključak: Za SR Njemačku kao dokaz o nekažnjavanju dovoljna je i izjava o nekažnjavanju, obzirom je u e-Certisu navedeno da se navedena okolnost dokazuje ili potvrdom nadležnog tijela ili osobnom izjavom, te je u tom smislu kod SR Njemačke dovoljna i izjava.

Republika Poljska,KLASA: UP/II-034-02/18-01/987

DKOM po službenoj dužnosti utvrđuje da je ovlaštena osoba za zastupanje koja je hrvatski državljanin dala izjavu o nekažnjavanju za sebe i trgovačko društvo s poslovnim nastanom u RH te za druge osobe koji su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlast zastupanja, donošenja odluke ili nadzora, koje je potom poimenično naveo, između ostalog i za osobu za koju je kao identifikacijski dokument upisao putovnicu izdanu od Republike Poljske. Stoga je DKOM utvrdio sljedeće:

…Sustav e-Certis za Republiku Poljsku propisuje da okolnost da gospodarski subjekt ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta nije pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, dokazuje izvatkom iz kaznene evidencije

…S obzirom na činjenice navedene u sustavu e- Certis razvidno je da naručitelj nepostojanje obveznog razloga za isključenje iz članka 251. stavka 1. točke 2. ZJN 2016 u odnosu na člana upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela odabranog ponuditelj, a koji je državljanin Republike Poljske nije utvrdio na temelju dokazne dokumentacije naveden u e-Certisu, a koja se ima prvenstveno tražiti u smislu članka 265. stavka 1. ZJN 2016. Na opisani način naručitelj je postupajući protivno odredbi članaka 251. i 265. ZJN 2016 počinio osobito bitnu povredu postupka javne nabave iz članka 404. stavka 2. točke 5. ZJN 2016“.

Zaključak: Za Republiku Poljsku potreban je izvadak iz kaznene evidencije.

Republika Slovenija, KLASA: UP/II-034-02/18-01/1053, (slično: KLASA: UP/II-034-02/18-01/963, KLASA: UP/II-034-02/18-01/1024)

DKOM je po službenoj dužnosti utvrdio da je ovlaštena osoba za zastupanje koja je slovenski državljanin dala izjavu o nekažnjavanju za sebe i trgovačko društvo s poslovnim nastanom u Republici Sloveniji te za druge osobe koji su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlast zastupanja, donošenja odluke ili nadzora, koje su poimenično navedene, a državljani su Republike Slovenije. Stoga je DKOM utvrdio sljedeće:

…. u smislu članka 265. ZJN 2016 kao dokaz da ne postoje okolnosti iz članka 251. stavka 1. točke 2. ZJN 2016 u odnosu na gospodarskog subjekta – člana odabrane zajednice i osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, a koje su državljani Republike Slovenije, naručitelj treba, prvenstveno kao dostatan dokaz da ne postoji pravomoćna osuda za odgovarajuća kaznena djela iz članka 57. stavka 1. točke (a) do (f) Direktive 2014/24EU prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta odnosno države čiji je osoba državljanin, prihvatiti potvrdu Ministarstva pravosuđa Republike Slovenije.“

„… razvidno je da naručitelj nepostojanje obveznog razloga za isključenje iz članka 251. stavka 1. točke 2. ZJN 2016 u odnosu na gospodarskog subjekta i osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, a koje su državljani Republike Slovenije, nije utvrdio na temelju dokazne dokumentacije navedene u e-Certisu, a koja se ima prvenstveno tražiti u smislu članka 265. stavka 1. ZJN 2016., na opisani način naručitelj je postupajući protivno odredbi članaka 251. i 265. ZJN 2016 počinio osobito bitnu povredu postupka javne nabave iz članka 404. stavka 2. točke 5. ZJN 2016.

Zaključak: Za Republiku Sloveniju potrebna je potvrda Ministarstva pravosuđa Republike Slovenije.

Republika Italija, KLASA: UP/II-034-02/18-01/1147

DKOM je po službenoj dužnosti utvrdio da je ovlaštena osoba za zastupanje koja je hrvatski državljanin dala izjavu o nekažnjavanju za sebe i trgovačko društvo s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj te za predsjednika nadzornog odbora koji je državljanin Republike Italije. Stoga je DKOM utvrdio sljedeće:

„Sustav e-Certis za Talijansku Republiku propisuje da se okolnost da osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta nije pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela prema nacionalnim propisima države čiji je osoba državljanin, dokazuje potvrdom Ministarstva pravosuđa.

„… naručitelj treba, prvenstveno kao dostatan dokaz da nije pravomoćno osuđen za odgovarajuća kaznena djela iz članka 57. stavka 1. točke (a) do (f) Direktive 2014/24EU prema nacionalnim propisima države čija je osoba državljanin prihvatiti potvrdu Ministarstva pravosuđa Talijanske Republike.“

Zaključak: Za Republiku Italiju potrebno je dostaviti potvrdu Ministarstva pravosuđa.

Kraljevina Nizozemska, KLASA: UP/II-034-02/18-01/1135

Žalitelj navodi da je naručitelj kao dokaz nepostojanja razloga za isključenje u pogledu člana odabrane zajednice ponuditelja iz Kraljevine Nizozemske prihvatio izjave o nekažnjavanju, bez da je prethodno dokazao da se dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 1. ZJN 2016 ne mogu pribaviti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta odnosno u državi državljanstva osoba koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja tog gospodarskog subjekta. DKOM je ovaj žalbeni navod ocijenio kako slijedi:

„Iz sustava e-Certis za Kraljevinu Nizozemsku razvidno je da se odsutnost osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. točke 2. ZJN 2016 u odnosu na gospodarskog subjekta dokazuje potvrdom/certifikatom nadležnog tijela. Stoga, s obzirom da je za člana odabrane zajednice ponuditelja dostavljena izjava s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika, razvidno je da naručitelj nepostojanje obveznog razloga za isključenje iz članka 251. stavak 1. točka 2. ZJN 2016 u odnosu na tog gospodarskog subjekta, nije utvrdio na temelju dokazne dokumentacije navedene u e-Certisu, a koja se ima prvenstveno tražiti u smislu članka 265. stavka 1. ZJN 2016. Dakle, naručitelj je propustio za gospodarskog subjekta koji nema poslovni nastan u RH na pravilan način utvrditi nepostojanje obveznih razloga za isključenje sukladno članku 251. stavku 1. točki 2. ZJN 2016 odnosno odredbama dokumentacije o nabavi pa je žalbeni navod žalitelja u tom dijelu osnovan.

„… naručitelj je i u odnosu na fizičke osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta, a koje nisu državljani RH, propustio na pravilan način utvrditi nepostojanje obveznih razloga za isključenje sukladno članku 251. stavku 1. točki 2. ZJN 2016 odnosno odredbama dokumentacije o nabavi pa je žalbeni navod žalitelja i u tom dijelu osnovan.“

Zaključak: Za Kraljevinu Nizozemsku potrebno je dostaviti potvrdu/certifikat nadležnog tijela

Nadalje, obzirom na gore sve navedeno jasno je da se za državljane EU prije svega dostavlja dokaz koji je kao relevantan dokaz naveden u e-Certisu. Stoga je naručitelju važno znati u kojoj državi gospodarski subjekt ima poslovni nastan (što je vidljivo iz sjedišta trgovačkog društva), te koje je države državljanin fizička osoba za koju se treba dokazati nekažnjavanje. Obzirom je naručitelju teško za fizičke osobe  utvrditi državljanstvo, naručitelj može dopisom, kojim traži ažurirane popratne dokumente, zatražiti od ponuditelja da navede koje su države državljani osobe za koje se treba dokazati nekažnjavanje, a sve kako bi pravilno mogao ocijeniti ponude.

Što ako gospodarski subjekti te fizičke osobe za koje se dokazuje nekažnjavanje nisu državljani države članice EU?

Primjer: Srbija, KLASA: UP/II-034-02/18-01/1007

DKOM:

„… utvrđeno je da je odabrani ponuditelj za gospodarskog subjekta iz Srbije, te za fizičke osobe, u svrhu utvrđivanja ne postojanja osnove za isključenje dostavio izjavu o nekažnjavanju. S obzirom da prema članku 265. ZJN 2016 i gore citiranim odredbama dokumentacije o nabavi, kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. točke 2. i članka 252. ZJN 2016, naručitelj može prvenstveno prihvatiti izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, odnosno potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta. Naručitelj u žalbenom postupku nije obrazložio i dokazao da se ti dokumenti ne mogu pribaviti u državi poslovnog nastana ili da ne obuhvaćaju sve tražene okolnosti, ocijenjeno je da naručitelj nije za gospodarskog subjekta kao niti za fizičke osobe iz Srbije utvrdio nepostojanje osnova za isključenje.“

Zaključak: Za treće zemlje naručitelj prije sve mora utvrditi u kojoj državi gospodarski subjekt ima poslovni nastan odnosno državljani koje države su fizičke osobe za koje se dokazuje nekažnjavanost, stoga može u zahtjevu za ažuriranim popratnim dokumentima tražiti odgovor na navedeno pitanje, te prije svega zatražiti potvrdu iz kaznene evidencije, te ukoliko isto nije moguće izjavu danu pod prisegom ili izjavu davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela odnosno na način i redoslijedom kako je to propisano člankom 265. ZJN 2016. Praksa DKOM-a će se i u slučaju trećih zemalja pokazati kao najvažnija smjernica naručiteljima i ponuditeljima kako će se za konkretne države utvrđivati nekažnjavanost odnosno što će se za konkretnu državu prihvatiti kao relevantan dokaz.