GDPR

EDUCA savjetovanje j.d.o.o. posebnu pažnju poklanja zaštiti osobnih podataka – sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Kako to činimo? Pogledajte naš Pravilnik o zaštiti osobnih podataka.

INFORMACIJE ISPITANICIMA

Ispitanik je fizička osoba (pojedinac) čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi imena, identifikacijskog broja, podataka o lokaciji, mrežnog identifikatora ili uz pomoć jednog ili više obilježja specifičnih za njen fizički, fiziološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

EDUCA SAVJETOVANJE j.d.o.o., kao voditelj obrade, temeljem relevantnih propisa koji uređuju poslovanje ovog trgovačkog društva obrađuje osobne podatke klijenata i poslovnih partnera u svrhu sklapanja ugovornog odnosa ili izvršenja ugovora vezano uz proizvode i usluge EDUCA SAVJETOVANJE j.d.o.o.-a.

EDUCA SAVJETOVANJE j.d.o.o., temeljem relevantnih propisa obrađuje osobne podatke radnika te osoba koje su angažirane na temelju autorskog ugovora, ugovora o djelu ili na drugi sličan način.

EDUCA SAVJETOVANJE j.d.o.o. obrađuje osobne podatke vezane za svoje promidžbene aktivnosti prvenstveno temeljem privole ili druge pravne osnove.

EDUCA SAVJETOVANJE j.d.o.o. obrađuje osobne podatke svojih klijenata i u svrhu ponude sličnih proizvoda.

EDUCA SAVJETOVANJE j.d.o.o. može osobne podatke iz gore navedenih aktivnosti i svrha prenijeti primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka samo ako je to propisano važećim zakonima ili drugim propisima ili na drugi način nužno za izvršavanje zakonskih ili ugovornih obveza EDUCA SAVJETOVANJE j.d.o.o.- a, a osobito:
a) državne institucije na temelju zakonskih odredbi i/ili ugovornih obveza, te odredbi podzakonskih propisa
b) financijske institucije s kojima EDUCA SAVJETOVANJE j.d.o.o. surađuje radi izvršavanja obveza vezanih za financijsko poslovanje
c) subjektima koji na temelju ugovornih obveza obavljaju računovodstvene poslove za EDUCA SAVJETOVANJE j.d.o.o.

EDUCA SAVJETOVANJE j.d.o.o. će voditi računa da se prenosi minimalni set podataka koji se smije obrađivati u posebne, izričite i zakonite svrhe. Prijenos se smije obavljati isključivo ako, u skladu s drugim odredbama Uredbe, voditelj obrade ili izvršitelj obrade ispunjavaju uvjete utvrđene u odredbama Uredbe vezanim za prijenos osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.

Kontakt podaci za komunikaciju vezano za zaštitu osobnih podataka:
Adresa e-pošte: educa-savjetovanje@outlook.hr
Internet stranica EDUCA SAVJETOVANJE j.d.o.o.-a: www.educa-savjetovanje.hr.

Rok i ograničenje pohrane osobnih podataka: EDUCA SAVJETOVANJE j.d.o.o. osigurava da su osobni podaci ispitanika pohranjeni u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju (npr. propisi o radu, o mirovinskom i zdravstvenom osiguranju, o računovodstvu, o bankarskom poslovanju itd.). EDUCA SAVJETOVANJE j.d.o.o. može osobne podatke ispitanika pohraniti i duže, ali za to mora imati jasnu svrhu u smislu zakonske obveze ili legitimni interes (npr. za slučajeve sudskog spora). Podatke prikupljene temeljem privole EDUCA SAVJETOVANJE j.d.o.o. pohranjuje do opoziva privole.

EDUCA SAVJETOVANJE j.d.o.o. osigurava sva prava ispitanicima sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

PRAVA ISPITANIKA

U cilju poštivanja povjerljivosti i zaštite osobnih podataka EDUCA SAVJETOVANJE j.d.o.o. prilikom obrade osigurava sljedeća prava ispitanicima:
a) Pravo na informaciju o obradi i pristup vlastitim osobnim podacima – ispitanik ima pravo kontaktirati EDUCA SAVJETOVANJE j.d.o.o. na adresu elektroničke pošte navedene u točki 8. ovog dokumenta i dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, zatražiti pristup osobnim podacima i informacijama na koje ima pravo u svezi zaštite osobnih podataka. EDUCA SAVJETOVANJE j.d.o.o. će na zahtjev ispitanika dostaviti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju.
b) Pravo na ispravak – ispitanik ima pravo i obvezu bez nepotrebnog odgađanja zatražiti od EDUCA SAVJETOVANJE j.d.o.o.-a ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave. EDUCA SAVJETOVANJE j.d.o.o. komunicira svaki ispravak osobnih podataka svakom primatelju kojem su otkriveni osobni podaci, osim ako se to pokaže nemogućim ili zahtijeva nerazmjeran napor. EDUCA SAVJETOVANJE j.d.o.o. obavješćuje ispitanika o tim primateljima ako to ispitanik zatraži.
c) Pravo na brisanje (pravo na zaborav) – ispitanik ima pravo podnijeti zahtjev za brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose. Opravdan zahtjev za brisanjem podataka ispunit će se bez nepotrebnog odgađanja. Ako ispitanik ima pravo na brisanje podataka, ali brisanje nije moguće ili je povezano s nerazmjernim troškovima, podaci će se na primjeren način zaštititi od neovlaštene obrade s ciljem zaštite prava ispitanika. Moraju se poštivati propisani rokovi čuvanja podataka. EDUCA SAVJETOVANJE j.d.o.o. komunicira svako brisanje osobnih podataka svakom primatelju kojem su otkriveni osobni podaci, osim ako se to pokaže nemogućim ili zahtijeva nerazmjeran napor. EDUCA SAVJETOVANJE j.d.o.o. obavješćuje ispitanika o tim primateljima, ako to ispitanik zatraži.
d) Pravo na ograničenje obrade – ispitanik ima pravo od EDUCA SAVJETOVANJE j.d.o.o.-a zatražiti ograničenje obrade za slučajeve osporavanja točnosti, nezakonitosti obrade ili prestanka potrebe za obradom.
e) Pravo na prenosivost podataka – ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio EDUCA SAVJETOVANJE j.d.o.o. -u u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom Voditelju obrade bez ometanja od strane EDUCA SAVJETOVANJE j.d.o.o. -a, ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem.
f) Pravo na prigovor – ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na
obradu osobnih podataka koji se na njega odnose EDUCA SAVJETOVANJE
j.d.o.o. –u na adresu elektroničke pošte navedene u točki 8. ovog dokumenta,
a EDUCA SAVJETOVANJE j.d.o.o. će razmotriti zaprimljeni prigovor i poduzeti
odgovarajuće postupke.
g) Pravo na povlačenje privole – ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Povlačenje privole odvija se na isti način kao što je privola i dobivena. Zahtjev za povlačenje privole može se podnijeti i putem adrese elektroničke pošte navedene u točki 8. ovog dokumenta.

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

Ispitanik može svoja prava ostvariti putem kontakt podataka navedenih u točki 8. ovog dokumenta.

EDUCA SAVJETOVANJE j.d.o.o. ispitaniku na zahtjev pruža informacije o poduzetim radnjama vezanim za prava ispitanika bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. Taj se rok može prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva.

EDUCA SAVJETOVANJE j.d.o.o. obavještava ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgađanja.

Ako ispitanik podnese zahtjev elektroničkim putem, informacije se pružaju elektroničkim putem.

Ako EDUCA SAVJETOVANJE j.d.o.o. ne postupi po zahtjevu ispitanika, mora bez odgađanja i najkasnije jedan mjesec od primitka zahtjeva izvijestiti ispitanika o razlozima zbog kojih nije postupio po zahtjevu i o mogućnosti podnošenja pritužbe nadzornom tijelu i traženja pravnog lijeka.

Sve informacije pružene u skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka, sadržane u ovoj Informaciji ispitanicima, i sva komunikacija i djelovanja koja proizlaze iz gore navedenih prava ispitanika uključujući i obavještavanje ispitanika o povredi osobnih podataka, pružaju se bez naknade.

Ako smatra da je došlo do nepravilnosti u obradi njegovih osobnih podataka, ispitanik ima pravo kontaktirati EDUCA SAVJETOVANJE j.d.o.o. -a na adresu elektroničke pošte navedene u točki 8. ovog dokumenta. Također, ispitanik ima pravo na podnošenja prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.