Blog

E- Certis je alat za mapiranje, kojim je upotpunjena internetska usluga ESPD-a odnosno predstavlja nastavak navedene usluge koji pomaže naručiteljima i ponuditeljima u identificiranju i uspoređivanju certifikata ili potvrda koji se izdaju u različitim državama članicama i EEA zemljama (Island,...
  • 07.05.2019
  • 0 Comment
Više detalja
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi naručitelj može od gospodarskog subjekta zahtijevati dostavu jamstva za ozbiljnost ponude koje se naplaćuje u slučaju odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016, neprihvaćanja...
  • 17.04.2019
  • 0 Comment
Više detalja
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u kolovozu 2018. godine počela je donositi rješenja u kojima je zauzela stav da u slučaju gospodarskog subjekta koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, odnosno osobe koja je član upravnog, upravljačkog ili...
  • 11.04.2019
  • 0 Comment
Više detalja
Sukladno članku 262. ZJN 2016 javni naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije...
  • 30.03.2019
  • 0 Comment
Više detalja
U smislu mehanizama zbirne nabave ZJN 2016 uvodi novosti na način da osim okvirnog sporazuma kao uvriježenog okvira za zajedničku nabavu definira i novi reformirani mehanizam - dinamički sustav nabave (u daljnjem tekstu: DSN).
  • 23.02.2019
  • 0 Comment
Više detalja