Koji udio predmeta nabave mora izvršavati subjekt na čiju sposobnost se ponuditelj oslanja?

Sukladno ZJN 2016 gospodarski subjekt se može radi dokazivanja ispunjavanja ekonomske i financijske te tehničke i stručne sposobnosti osloniti na sposobnost drugih subjekata, s tim da se može osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije iz članka 268. stavka 1. točke 8. ZJN-a ili uz relevantno stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti izvoditi radove ili pružati usluge za koje se ta sposobnost traži. Dakle, ukoliko se oslanjanje odnosi na ovaj dokaz sposobnosti subjekt na koji se ponuditelj oslanja morat će izvoditi radove odnosno pružati usluge na koje se ta sposobnost odnosi.

Ovdje se postavlja logično pitanje mora li taj subjekt na čiju sposobnost se ponuditelj oslanja izvršavati razmjeran dio predmeta nabave za koji se ta sposobnost traži? Drugim riječima, ukoliko se ponuditelj oslanja na sposobnost drugog subjekta radi dokazivanja prethodnog stručnog iskustva u izvođenju radova na način da dostavi jednu vlastitu referencu i jednu referencu tog drugog subjekta mora li svaki od njih izvršavati 50% radova za koje se referenca traži? Odnosno ako ponuditelj dostavlja samo referencu subjekta na koji se oslanja mora li taj drugi subjekt izvršavati ugovor u cijelosti?

Odgovor na ovu dvojbu daje nam Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (u daljnjem tekstu: DKOM) u rješenju KLASA: UP/II- 034-02/17 01/587 gdje se ponuditelj u pogledu stručnog iskustva oslanja na drugi gospodarski subjekt radi dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti (potvrde o uredno izvršenim radovima). U konkretnoj situaciji ponuditelj je dostavio pet vlastitih potvrda, ali vrijednosno nisu dovoljne pa je dostavio još i potvrdu drugog gospodarskog subjekta. Drugim riječima, bez potvrde drugog gospodarskog subjekta ponuditelj ne bi mogao ispuniti uvjete tehničke i stručne sposobnosti.

Naručitelj u pregledu i ocjeni ponuda zaključio da gospodarski subjekt na kojeg se ponuditelj oslanja mora u cijelosti izvršavati ugovor. Žalitelj smatra da je to protivno smislu oslanjanja na tuđu sposobnost. U ovom predmetu DKOM ocjenjuje da iz ZJN ne proizlazi da je oslanjanje moguće samo ako će gospodarski subjekt u cijelosti izvoditi predmet nabave. Drugim riječima nameće se zaključak da neovisno o tome u kojem omjeru se ponuditelj oslanja na tehničku i stručnu sposobnost radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije iz članka 268. stavka 1. točke 8. ZJN-a ili uz relevantno stručno iskustvo na drugi gospodarski subjekt, taj drugi gospodarski subjekt mora izvršavati barem neki dio usluge ili radova na koje se odnosi nabava, što ne znači da se mora raditi o razmjernom udjelu u odnosnu na dio sposobnosti na koji se ponuditelj na njega oslanja.

Vezano za članak 273. stavak 2. ZJN 2016. treba spomenuti da, obzirom da se ponuditelj može osloniti na sposobnost člana zajednice gospodarskih subjekata, u tom slučaju, ukoliko se radi o obrazovnim i stručnim kvalifikacijama iz članka 268. stavka 1. točke 8. ZJN-a ili o stručnom iskustvu, član zajednice na kojeg se ponuditelj oslanja također mora izvršavati barem dio predmeta nabave. Navedeno proizlazi iz rješenje DKOM-a KLASA: UP/II-034-02/18-01/311.