Events

Predstojeći
Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu Certifikata u području javne nabave Kako sukladno Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim propisima izraditi kvalitetnu Dokumentaciju o nabavi sa pravilnim propisivanjem osnova za isključenje i dokaza za utvrđivanje istih u...