Zajednička nabava i EOJN novosti, ažuriranje Registra ugovora i načini postupanja po okvirnim sporazumima sa izmjenama

Pohađanjem programa usavršavanja stjeće se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave.

Korisnik ste središnje ili zajedničke javne nabave ili provodite postupke za druge javne naručitelje? Znate li za novosti u sustavu EOJN u postupanjima temeljem zajedničke/središnje javne nabave te koje ovlasti i odgovornosti nose ove novine.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma se sukladno zakonu o javnoj nabavi mora ažurno voditi te se isti uspostavlja i ažurira u sustavu EOJN RH. Koje ugovore moramo objaviti i na koji način te uključuju li ove obveze i ugovore sklopljene temeljem okvirnih sporazuma koje je za nas zaključilo drugo tijelo? Saznajte kako izraditi tromjesečne objave ugovora te koje su obveze i aktualnosti oko praćenja realizacije ugovora.

Ugovaranje i upravljanje ugovorima dio je javne nabave koji slijedi nakon samog postupka, a predstavlja iznimno važan dio cjelokupnog životnog ciklusa javne nabave. Sadržaj ugovora i njegovi učinci diktiraju uspješnost postupanja naručitelja, a izvršenje ugovora odnosno okvirnog sporazuma ključna je  podloga za buduće  postupke nabave. Saznajte sve o sklapanju i sadržaju ugovora i okvirnih sporazuma, o vrstama okvirnih sporazuma te provedbi tzv. „mini nadmetanja“ na temelju sklopljenih okvirnih sporazuma kao i načinu postupanja po okvirnim sporazumima temeljem zajedničke/središnje nabave.

Nakon sklapanja ugovora odnosno okvirnog sporazuma, vrlo često se pojavi potreba za naknadnim izmjenama pojedinih odredbi. Saznajte koje su vaše mogućnosti za izmjenu ugovora i koje vam posljedice prijete u slučaju ne postupanja po zakonskim obvezama.

Prijava na edukaciju više nije moguća.

dipl. iur.
Maja je predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Radno iskustvo stekla je radom u odvjetničkom uredu, u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u Ministarstvu socijalne politike i mladih kao glavna savjetnica ministra te u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu kao zamjenica državnog tajnika i načelnica Sektora za pravne poslove i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima. U svom radu stekla je iskustvo na području javne nabave iz perspektive naručitelja, ponuditelja i žalbenog tijela. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila pravosudni ispit te sudjeluje kao redoviti je predavač na programima usavršavanja u području javne nabave. Završila je stručni program usavršavanja Public Procurement Excellence u organizaciji WU Executive Academy i Bundesbeschaffung GmbH u Beču.
dipl. oec.
Nikolina je voditeljica Službe za upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu. Stekla je zvanje diplomirane ekonomistice na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Radno iskustvo stekla je radom u privatnom i javnom sektoru te od 2009. godine kontinuirano radi na poslovima javne nabave. U svom radu obavlja poslove cjelovitog upravljanja nabavnim kategorijama koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu od pripreme i provedbe postupaka javne nabave i praćenja realizacije postupaka do kontinuirane analize rezultata nabave i pripreme izvješća kao i koordinaciju pripreme plana upravljanja okvirnim sporazumima. Nikolina je ujedno i član stručnog povjerenstva u postupcima javne nabave koje provodi Vlada Republike Hrvatske. Autor je i koautor stručnih članaka iz područja javne nabave. Nikolina je trenutno na poslijediplomskom specijalističkom studiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sa temom poslijediplomskog rada upravo iz područja javne nabave.
Raspored
 • 15.03.2019 08:30 - 09:00
  Registracija polaznika
 • 15.03.2019 09:00 - 10:30
  Središnja i zajednička javna nabava

  • zakonski okvir i praktična primjena
  • procedure za provođenje zajedničke nabave
  • Odluka i sporazum o provođenju zajedničke nabave
  • novosti u sustavu EOJN u postupanjima temeljem zajedničke/središnje nabave
  • kako dodijeliti i koje ovlasti imaju nove uloge u sustavu EOJN

 • 15.03.2019 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • 15.03.2019 10:45 - 12:15
  Izrada i ažuriranje Registra ugovora

  • izrada i ažuriranje Registra ugovora i okvirnih sporazuma u sustavu EOJN
  • što u slučaju kada imate samo jednostavnu nabavu?
  • izrada Registra ugovora za jednostavnu nabavu
  • tromjesečne objave ugovora sklopljenih na temelju okvirnih sporazuma
  • obveze i aktualnosti oko praćenja realizacije ugovora

 • 15.03.2019 12:15 - 13:00
  Pauza za ručak (osigurava organizator)
 • 15.03.2019 13:00 - 14:30
  Načini postupanja po sklopljenim okvirnim sporazumima

  • zakonski okvir i praktična primjena
  • kada se odlučiti za primjenu okvirnog sporazuma?
  • vrste okvirnih sporazuma (obvezujući/neobvezujući, s više i s jednim
  ponuditeljem)
  • način postupanja po okvirnim sporazumima temeljem zajedničke/središnje
  nabave
  • načini dodijele ugovora po okvirnom sporazumu
  • ponovna provedba nadmetanja (tzv. mini-nadmetanje) i kaskadna metoda dodjele
  ugovora
  • aktualnosti u sustavu EOJN kod provođenja mini-nadmetanja
  • specifičnosti jamstava kod okvirnih sporazuma

 • 15.03.2019 14:30 - 14:45
  Pauza
 • 15.03.2019 14:45 - 16:15
  Dopuštene izmjene ugovora i okvirnih sporazuma

  • dopuštene izmjene ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sukladno ZJN
  2016 – razlozi izmjena ugovora
  • izmjene predviđene u dokumentaciji o nabavi (čl. 315. ZJN-a)
  • izmjene radi nabave dodatnih radova, usluga ili robe (čl. 316. ZJN-a)
  • izmjene zbog okolnosti koje naručitelj nije mogao predvidjeti (čl. 317. ZJN-a)
  • izmjene radi zamjene prvotnog ugovaratelja (čl. 318. ZJN-a)
  • izmjene do 10% odnosno 15% prvotne vrijednosti (čl. 320. ZJN-a)
  • objava izmjena ugovora
  • praktični primjeri iz prakse
  • mišljenja Uprave za politiku javne nabave

Fotografije mjesta održavanja
Detalji o održavanju edukacije