Zajednička nabava i EOJN novosti, ažuriranje Registra ugovora i načini postupanja po okvirnim sporazumima sa izmjenama

Pohađanjem programa usavršavanja stjeće se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave.

Korisnik ste središnje ili zajedničke javne nabave ili provodite postupke za druge javne naručitelje? Znate li za novosti u sustavu EOJN u postupanjima temeljem zajedničke/središnje javne nabave te koje ovlasti i odgovornosti nose ove novine.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma se sukladno zakonu o javnoj nabavi mora ažurno voditi te se isti uspostavlja i ažurira u sustavu EOJN RH. Koje ugovore moramo objaviti i na koji način te uključuju li ove obveze i ugovore sklopljene temeljem okvirnih sporazuma koje je za nas zaključilo drugo tijelo? Saznajte kako izraditi tromjesečne objave ugovora te koje su obveze i aktualnosti oko praćenja realizacije ugovora.

Ugovaranje i upravljanje ugovorima dio je javne nabave koji slijedi nakon samog postupka, a predstavlja iznimno važan dio cjelokupnog životnog ciklusa javne nabave. Sadržaj ugovora i njegovi učinci diktiraju uspješnost postupanja naručitelja, a izvršenje ugovora odnosno okvirnog sporazuma ključna je  podloga za buduće  postupke nabave. Saznajte sve o sklapanju i sadržaju ugovora i okvirnih sporazuma, o vrstama okvirnih sporazuma te provedbi tzv. „mini nadmetanja“ na temelju sklopljenih okvirnih sporazuma kao i načinu postupanja po okvirnim sporazumima temeljem zajedničke/središnje nabave.

Nakon sklapanja ugovora odnosno okvirnog sporazuma, vrlo često se pojavi potreba za naknadnim izmjenama pojedinih odredbi. Saznajte koje su vaše mogućnosti za izmjenu ugovora i koje vam posljedice prijete u slučaju ne postupanja po zakonskim obvezama.

Prijava na edukaciju više nije moguća.

dipl. iur.
Maja trenutno radi kao zamjenica državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu. Radno iskustvo stekla je radom u odvjetničkom uredu, u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u Ministarstvu socijalne politike i mladih kao glavna savjetnica ministra te u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu kao načelnica Sektora za pravne poslove i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima. U svom radu stekla je iskustvo na području javne nabave iz perspektive naručitelja, ponuditelja i žalbenog tijela. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila pravosudni ispit te sudjeluje kao redoviti je predavač na programima usavršavanja u području javne nabave. Trenutno pohađa stručni program usavršavanja Public Procurement Excellence u organizaciji WU Executive Academy i Bundesbeschaffung GmbH u Beču.
dipl. oec.
Nikolina je stekla zvanje diplomirane ekonomistice na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Radno iskustvo stekla je radom u privatnom i javnom sektoru te od 2009. godine kontinuirano radi na poslovima javne nabave. Trenutno je zaposlena na poziciji voditeljice Službe za upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu. U svom radu obavlja poslove cjelovitog upravljanja nabavnim kategorijama koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu od pripreme i provedbe postupaka javne nabave i praćenja realizacije postupaka do kontinuirane analize rezultata nabave i pripreme izvješća kao i koordinaciju pripreme plana upravljanja okvirnim sporazumima. Nikolina je ujedno i član stručnog povjerenstva u postupcima javne nabave koje provodi Vlada Republike Hrvatske. Autor je i koautor stručnih članaka iz područja javne nabave. Nikolina je trenutno na poslijediplomskom specijalističkom studiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sa temom poslijediplomskog rada upravo iz područja javne nabave.
Raspored
 • 15.03.2019 08:30 - 09:00
  Registracija polaznika
 • 15.03.2019 09:00 - 10:30
  Središnja i zajednička javna nabava

  • zakonski okvir i praktična primjena
  • procedure za provođenje zajedničke nabave
  • Odluka i sporazum o provođenju zajedničke nabave
  • novosti u sustavu EOJN u postupanjima temeljem zajedničke/središnje nabave
  • kako dodijeliti i koje ovlasti imaju nove uloge u sustavu EOJN

 • 15.03.2019 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • 15.03.2019 10:45 - 12:15
  Izrada i ažuriranje Registra ugovora

  • izrada i ažuriranje Registra ugovora i okvirnih sporazuma u sustavu EOJN
  • što u slučaju kada imate samo jednostavnu nabavu?
  • izrada Registra ugovora za jednostavnu nabavu
  • tromjesečne objave ugovora sklopljenih na temelju okvirnih sporazuma
  • obveze i aktualnosti oko praćenja realizacije ugovora

 • 15.03.2019 12:15 - 13:00
  Pauza za ručak (osigurava organizator)
 • 15.03.2019 13:00 - 14:30
  Načini postupanja po sklopljenim okvirnim sporazumima

  • zakonski okvir i praktična primjena
  • kada se odlučiti za primjenu okvirnog sporazuma?
  • vrste okvirnih sporazuma (obvezujući/neobvezujući, s više i s jednim
  ponuditeljem)
  • način postupanja po okvirnim sporazumima temeljem zajedničke/središnje
  nabave
  • načini dodijele ugovora po okvirnom sporazumu
  • ponovna provedba nadmetanja (tzv. mini-nadmetanje) i kaskadna metoda dodjele
  ugovora
  • aktualnosti u sustavu EOJN kod provođenja mini-nadmetanja
  • specifičnosti jamstava kod okvirnih sporazuma

 • 15.03.2019 14:30 - 14:45
  Pauza
 • 15.03.2019 14:45 - 16:15
  Dopuštene izmjene ugovora i okvirnih sporazuma

  • dopuštene izmjene ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sukladno ZJN
  2016 – razlozi izmjena ugovora
  • izmjene predviđene u dokumentaciji o nabavi (čl. 315. ZJN-a)
  • izmjene radi nabave dodatnih radova, usluga ili robe (čl. 316. ZJN-a)
  • izmjene zbog okolnosti koje naručitelj nije mogao predvidjeti (čl. 317. ZJN-a)
  • izmjene radi zamjene prvotnog ugovaratelja (čl. 318. ZJN-a)
  • izmjene do 10% odnosno 15% prvotne vrijednosti (čl. 320. ZJN-a)
  • objava izmjena ugovora
  • praktični primjeri iz prakse
  • mišljenja Uprave za politiku javne nabave

Fotografije mjesta održavanja
Detalji o održavanju edukacije