Pregled najnovijih Rješenja DKOM-a, VUS-a i Suda EU s posebnim osvrtom na uvjete sposobnosti i primjenu eESPD obrasca

Usavršavanje u sklopu EDUCA programa promocije “Izvedite šefa na edukaciju”.

Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave.

Pratite li kontinuirano Rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave te presude Visokog upravnog suda i DKOM usklade? Kroz konkretne primjere iz prakse Rješenja DKOM-a saznajte koje su najčešće pogreške pri izradi Dokumentacije o nabavi te pri pregledu i ocjeni ponuda kao i na što treba obratiti osobitu pažnju. Pravna zaštita protiv Odluka DKOM-a osigurana je kroz mogućnost pokretanja upravnog spora pred Visokim upravnim sudom RH te rok za podnošenje tužbe počinje teći istekom roka od osam dana od dana javne objave Odluke DKOM-a. Pripremili smo Vam pregled dosadašnje prakse Visokog upravnog suda RH u odnosu na Zakon o javnoj nabavi, po pravnim institutima i kategorijama.

Kako sukladno Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim propisima izraditi kvalitetnu Dokumentaciju o nabavi sa pravilnim definiranjem kriterija za odabir gospodarskog subjekta i uputama za popunjavanjem eESPD obrasca? Na edukaciji saznajte preporuke za pravilno određivanje uvjeta sposobnosti gospodarskih subjekata, koje uvjete spoosbnosti je potrebno dokazati za podugovaratelje te koji su uvjeti oslanjanja na druge gospodarske subjekte.

Posebni naglasak stavljamo na primjenu eESPD-a – što je, kako i kada se primjenjuje te koje su obveze naručitelja u pripremi Dokumentacije kao i u postupku preglede i ocjene ponuda.

U slučaju poteškoća s korištenjem on-line prijavnog obrasca molimo da svoje prijave pošaljete na adresu elektoničke pošte educa-savjetovanje@outlook.com

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

Raspored
 • 08:30 - 09:00
  Prijava sudionika
 • 09:00 - 10:30
  Najnovija Rješenja DKOM-a, VUS-a i Suda EU – I. dio

  izmjene DON-a tijekom postupka nabave
  pravni interes za izjavljivanje žalbe
  „maliciozne“ žalbe u fazi dokumentacije o nabavi
  jamstva za ozbiljnost ponude
  razlozi za isključenje
  zamjena podugovaratelja u fazi pregleda i ocjena ponuda

 • 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • 10:45 - 12:15
  Najnovija Rješenja DKOM-a, VUS-a i Suda EU – II. dio

  mjere samokorigiranja
  postojanje/nepostojanje poreznog duga
  upotpunjavanje i pojašnjavanje ponude i ažurirani popratni dokumenti
  upotpunjavanje troškovnika
  pojašnjenje neuobičajeno niske ponude

 • 12:15 - 13:00
  Pauza za ručak (osigurava organizator)
 • 13:00 - 14:30
  Uvjeti sposobnosti

  profesionalna, ekonomska i financija te tehnička i stručna sposobnost
  minimalne razine sposobnosti
  definiranje uvjeta sposobnosti i dokaza u Dokumentaciji o nabavi
  koju sposobnost je potrebno dokazati za podugovaratelje?
  stručnjaci kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti – primjeri iz prakse
  dokazivanje sposobnosti oslanjanjem na druge gosp. subjekte

 • 14:30 - 14:45
  Pauza
 • 14:45 - 16:15
  Primjena eESPD obrasca u praksi

  sve o eESPD-u na jednom mjestu – što je, kako i kada se primjenjuje?
  koje su obveze za naručitelje u pripremi DoN te u postupku pregleda i ocjene ponuda
  postupanje s eESPD obrascem te provjera podataka navedenih u ESPD-u
  upute ponuditeljima za ispunjavanje eESPD obrasca
  sadržaj i verzije eESPD obrasca
  praksa DKOM-a vezano uz ispunjavanje obrasca

dipl. iur.
Maja je predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Radno iskustvo stekla je radom u odvjetničkom uredu, u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u Ministarstvu socijalne politike i mladih kao glavna savjetnica ministra te u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu kao zamjenica državnog tajnika i načelnica Sektora za pravne poslove i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima. U svom radu stekla je iskustvo na području javne nabave iz perspektive naručitelja, ponuditelja i žalbenog tijela. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila pravosudni ispit te sudjeluje kao redoviti je predavač na programima usavršavanja u području javne nabave. Završila je stručni program usavršavanja Public Procurement Excellence u organizaciji WU Executive Academy i Bundesbeschaffung GmbH u Beču.
dipl. oec.
Nikolina je voditeljica Službe za upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu. Stekla je zvanje diplomirane ekonomistice na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Radno iskustvo stekla je radom u privatnom i javnom sektoru te od 2009. godine kontinuirano radi na poslovima javne nabave. U svom radu obavlja poslove cjelovitog upravljanja nabavnim kategorijama koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu od pripreme i provedbe postupaka javne nabave i praćenja realizacije postupaka do kontinuirane analize rezultata nabave i pripreme izvješća kao i koordinaciju pripreme plana upravljanja okvirnim sporazumima. Nikolina je ujedno i član stručnog povjerenstva u postupcima javne nabave koje provodi Vlada Republike Hrvatske. Autor je i koautor stručnih članaka iz područja javne nabave. Nikolina je trenutno na poslijediplomskom specijalističkom studiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sa temom poslijediplomskog rada upravo iz područja javne nabave.
Detalji o održavanju edukacije