Osnove za isključenje – propisivanje i utvrđivanje, definiranje tehničkih specifikacija te prikaz najnovijih Odluka DKOM-a, VUS-a i suda EU

Usavršavanje u sklopu EDUCA programa promocije “Izvedite šefa na edukaciju”.

Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave.

Kako sukladno Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim propisima izraditi kvalitetnu Dokumentaciju o nabavi sa pravilnim propisivanjem osnova za isključenje i dokaza za utvrđivanje istih u fazi pregleda i ocjene ponuda? Naučite na tuđim pogreškama u propisivanju osnova za isključenje. Što se, kako i kada može preliminarno dokazati eESPD obrascem te na koji način možete provjeriti podatke navedene u eESPD obrascu, pogledajte na konkretnim praktičnim primjerima.

Na edukaciji saznajte preporuke za pravilno određivanje tehničkih specifikacija te kako korak po korak izraditi dokumente gdje će se opisati odnosno odrediti relevantni elementi nabave, uključujući opis predmeta nabave i tehničke specifikacije – na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način kako se tehničke specifikacije ne bi smatrale diskriminatornim. Ako je to opravdano predmetom nabave možemo uputiti na određenu marku ili izvor ali kako definirati kriterije jednakovrijednosti ili iste dokazati? Saznajte na praktičnim primjerima koje smo izdvojili za vas.

Pratite li kontinuirano Rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave te presude Visokog upravnog suda i DKOM usklade? Kroz konkretne primjere iz prakse Rješenja DKOM-a saznajte koje su najčešće pogreške pri izradi Dokumentacije o nabavi te pri pregledu i ocjeni ponuda kao i na što treba obratiti osobitu pažnju.

POPUNJENO

U slučaju poteškoća s korištenjem on-line prijavnog obrasca molimo da svoje prijave pošaljete na adresu elektoničke pošte educa-savjetovanje@outlook.com

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

Raspored
 • 08:30 - 09:00
  Prijava sudionika
 • 09:00 - 10:30
  Osnove za isključenje - propisivanje

  obvezni razlozi za isključenje
  fakultativni razlozi za isključenje
  institut samokorigiranja
  najčešće pogreške u propisivanju osnova za isključenje
  mišljenja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

 • 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • 10:45 - 12:15
  Osnove za isključenje - utvrđivanje

  preliminarno dokazivanje ESPD-om
  postupanje s ESPD-om te provjera podataka navedenih u ESPD-u
  ažurirani popratni dokumenti
  korištenje eCertis sustava
  starost dokumenata
  postupanje s ažuriranim popratnim dokumentima sukladno članku 263. Zakona

 • 12:15 - 13:00
  Pauza za ručak (osigurava organizator)
 • 13:00 - 14:30
  Tehničke specifikacije

  načini definiranja tehničkih specifikacija (vrste) s praktičnim primjerima
  istraživanje tržišta i tehničke konzultacije radi određivanja teh. specifikacija
  dokazivanje sukladnosti predmeta nabave s tehničkim specifikacijama (izvješća o testiranju, potvrde i tehnička dokumentacija proizvođača)
  najčešće pogreške naručitelj pri definiranju tehničkih specifikacija predmeta nabave
  diskriminatorne tehničke specifikacije
  upućivanje na norme
  upućivanje na marke proizvoda i „jednakovrijednost“
  definiranje kriterija jednakovrijednosti
  dokazivanje jednakovrijednosti, upotpunjenje i pojašnjenje
  pregled i ocjena ponuda u dijelu tehničkih specifikacija predmeta nabave

 • 14:30 - 14:45
  Pauza
 • 14:45 - 16:15
  Najnovije Odluke DKOM-a, VUS-a i suda EU

  Pravni interes za izjavljivanje žalbe
  „maliciozne“ žalbe u fazi Dokumentacije o nabavi
  Značajne izmjene DoN
  Jamstva za ozbiljnost ponude
  Upotpunjavanje i pojašnjavanje ponude i ažurirani popratni dokumenti
  Pojašnjenje neuobičajeno niske ponude

dipl. iur.
Maja je predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Radno iskustvo stekla je radom u odvjetničkom uredu, u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u Ministarstvu socijalne politike i mladih kao glavna savjetnica ministra te u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu kao zamjenica državnog tajnika i načelnica Sektora za pravne poslove i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima. U svom radu stekla je iskustvo na području javne nabave iz perspektive naručitelja, ponuditelja i žalbenog tijela. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila pravosudni ispit te sudjeluje kao redoviti je predavač na programima usavršavanja u području javne nabave. Završila je stručni program usavršavanja Public Procurement Excellence u organizaciji WU Executive Academy i Bundesbeschaffung GmbH u Beču.
dipl. oec.
Nikolina je voditeljica Službe za upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu. Stekla je zvanje diplomirane ekonomistice na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Radno iskustvo stekla je radom u privatnom i javnom sektoru te od 2009. godine kontinuirano radi na poslovima javne nabave. U svom radu obavlja poslove cjelovitog upravljanja nabavnim kategorijama koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu od pripreme i provedbe postupaka javne nabave i praćenja realizacije postupaka do kontinuirane analize rezultata nabave i pripreme izvješća kao i koordinaciju pripreme plana upravljanja okvirnim sporazumima. Nikolina je ujedno i član stručnog povjerenstva u postupcima javne nabave koje provodi Vlada Republike Hrvatske. Autor je i koautor stručnih članaka iz područja javne nabave. Nikolina je trenutno na poslijediplomskom specijalističkom studiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sa temom poslijediplomskog rada upravo iz područja javne nabave.
Detalji o održavanju edukacije