Određivanje tehničkih specifikacija te ugovaranje jednostavne nabave, Registar ugovora sa izmjenama ugovora

Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave.

Na edukaciji saznajte preporuke za pravilno određivanje tehničkih specifikacija te kako korak po korak izraditi dokumente gdje će se opisati odnosno odrediti relevantni elementi nabave, uključujući opis predmeta nabave i tehničke specifikacije – na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način kako se tehničke specifikacije ne bi smatrale diskriminatornim. Ako je to opravdano predmetom nabave možemo uputiti na određenu marku ili izvor ali kako definirati kriterije jednakovrijednosti ili iste dokazati? Saznajte na praktičnim primjerima koje smo izdvojili za vas.

Pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije te se opći akt kao i sve njegove kasnije promjene moraju objaviti na internetskim stranicama. Saznajte kako upravljati jednostavnom nabavom do 200.000 kn odnosno 500.000 kuna uz praktične primjere odredbi općeg akta i ostalih dokumenata u postupku jednostavne nabave.

Nakon donošenja odluka i sklapanja ugovora potrebno je obratiti pažnju na zakonske odredbe oko evidentiranja ugovora i praćenja izvršenja. Kako u sustavu EOJN izraditi tromjesečne objave ugovora, evidentirati ugovor i upisati realizaciju? Kroz praktičan rad u EOJN na edukaciji saznajte kako ustrojiti i ažurirati Registar ugovora!

Tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi često dolazi do više ili manje predvidivih izmjena okolnosti koje mogu rezultirati potrebom da se izmjeni ili čak raskine ugovor. Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi. Nezakonite izmjene ugovora mogu dovesti do prekršajne odgovornosti ali i do puno težih posljedica. Saznajte koje su vaše mogućnosti za izmjenu ugovora i koje vam posljedice prijete u slučaju ne postupanja po zakonskim obvezama.

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

dipl. iur.
Maja je predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Radno iskustvo stekla je radom u odvjetničkom uredu, u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u Ministarstvu socijalne politike i mladih kao glavna savjetnica ministra te u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu kao zamjenica državnog tajnika i načelnica Sektora za pravne poslove i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima. U svom radu stekla je iskustvo na području javne nabave iz perspektive naručitelja, ponuditelja i žalbenog tijela. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila pravosudni ispit te sudjeluje kao redoviti je predavač na programima usavršavanja u području javne nabave. Završila je stručni program usavršavanja Public Procurement Excellence u organizaciji WU Executive Academy i Bundesbeschaffung GmbH u Beču.
dipl. oec.
Nikolina je voditeljica Službe za upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu. Stekla je zvanje diplomirane ekonomistice na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Radno iskustvo stekla je radom u privatnom i javnom sektoru te od 2009. godine kontinuirano radi na poslovima javne nabave. U svom radu obavlja poslove cjelovitog upravljanja nabavnim kategorijama koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu od pripreme i provedbe postupaka javne nabave i praćenja realizacije postupaka do kontinuirane analize rezultata nabave i pripreme izvješća kao i koordinaciju pripreme plana upravljanja okvirnim sporazumima. Nikolina je ujedno i član stručnog povjerenstva u postupcima javne nabave koje provodi Vlada Republike Hrvatske. Autor je i koautor stručnih članaka iz područja javne nabave. Nikolina je trenutno na poslijediplomskom specijalističkom studiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sa temom poslijediplomskog rada upravo iz područja javne nabave.
Raspored
 • 08:30 - 09:00
  Registracija sudionika
 • 09:00 - 10:30
  Kako pravilno ugovarati jednostavnu nabavu?

  jednostavna nabava - kako odrediti provedbu nabave do 200.000 kn odnosno 500.000 kn
  preporuke i smjernice za izradu internog akta
  primjeri određivanja predmeta nabave i izbjegavanja „cjepkanja“
  načini komunikacije sa gospodarskim subjektima
  predlošci internog akta i obrazaca u jednostavnoj nabavi

 • 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • 10:45 - 12:15
  Tehničke specifikacije

  načini definiranja tehničkih specifikacija (vrste) s praktičnim primjerima istraživanje tržišta i tehničke konzultacije radi određivanja teh. specifikacija
  dokazivanje sukladnosti predmeta nabave s tehničkim specifikacijama (izvješća o testiranju, potvrde i tehnička dokumentacija proizvođača)
  najčešće pogreške naručitelj pri definiranju tehničkih specifikacija predmeta nabave
  diskriminatorne tehničke specifikacije
  upućivanje na norme
  upućivanje na marke proizvoda i „jednakovrijednost“
  definiranje kriterija jednakovrijednosti
  dokazivanje jednakovrijednosti, upotpunjenje i pojašnjenje
  pregled i ocjena ponuda u dijelu tehničkih specifikacija predmeta nabave

 • 12:15 - 13:00
  Pauza za ručak (osigurava organizator)
 • 13:00 - 14:30
  Izrada i ažuriranje Registra ugovora

  izrada i ažuriranje Registra ugovora i okvirnih sporazuma u sustavu EOJN
  što u slučaju kada imate samo jednostavnu nabavu?
  izrada Registra ugovora za jednostavnu nabavu
  tromjesečne objave ugovora sklopljenih na temelju okvirnih sporazuma
  obveze i aktualnosti oko praćenja realizacije ugovora

 • 14:30 - 14:45
  Pauza
 • 14:45 - 16:15
  Dopuštene izmjene ugovora

  dopuštene izmjene ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sukladno ZJN 2016 – razlozi izmjena ugovora
  izmjene predviđene u dokumentaciji o nabavi (čl. 315. ZJN-a)
  izmjene radi nabave dodatnih radova, usluga ili robe (čl. 316. ZJN-a)
  izmjene zbog okolnosti koje naručitelj nije mogao predvidjeti (čl. 317. ZJN-a)
  izmjene radi zamjene prvotnog ugovaratelja (čl. 318. ZJN-a)
  izmjene do 10% odnosno 15% prvotne vrijednosti (čl. 320. ZJN-a)
  posljedice izmjena protivnih ZJN-u
  ovlasti DKOM-a – novčane kazne i poništaj ugovora
  prekršajna odgovornost
  praktični primjeri iz prakse
  mišljenja Uprave za politiku javne nabave

Fotografije mjesta održavanja
Detalji o održavanju edukacije