Najvažniji koraci otvorenog postupka javne nabave – od pripreme do izvršenja

Pohađanjem edukacije ostvaruje se 8 bodova potrebnih za obnovu Certifikata iz područja javne nabave.

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

Raspored
 • 08:45 - 09:00
  Prijava
 • 09:00 - 10:30
  Planiranje i priprema postupaka javne nabave

  kako pripremiti Plan nabave i izbjeći propuste naručitelja u fazi planiranja?
  priprema postupka javne nabave - kako istražiti tržište?
  provedba prethodnog savjetovanja sa gospodarskim subjektima
  stručno povjerenstvo – uloga članova i hodogram aktivnosti
  što je sukob interesa u sustavu javne nabave?

 • 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • Izrada Dokumentacije o nabavi

  priprema i objava Dokumentacije o nabavi – preporuke i smjernice
  osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti
  najčešće pogreške naručitelja kod kriterija za odabir ponude – što izbjegavati?
  primjeri iz prakse – ogledni primjer Dokumentacije o nabavi

 • 12:15 - 13:00
  Pauza za ručak
 • 13:00 - 14:30
  Prikaz postupanja u pregledu i ocjeni ponuda na praktičnim primjerima

  ključni koraci kod predaje e-ponude
  najčešće pogreške sa strane ponuditelja kod pripreme i predaje ponude
  pregled i ocjena ponuda – način postupanja i primjeri iz prakse
  dohvat podataka iz registara u okviru sustava EOJN i ažurirani popratni dokumenti
  pojašnjenje i upotpunjavanje dostavljenih dokumenata
  opcije na raspolaganju u ponovljenom pregledu i ocjeni ponuda
  primjeri obrazaca i praksa DKOM-a

 • 14:30 - 14:45
  Pauza
 • 14:45 - 16:15
  Donošenje Odluka i sklapanje ugovora

  izrada Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda – sa predloškom
  donošenje odluke o odabiru/poništenju – sa predlošcima
  rokovi i razlozi za izjavljivanje žalbe
  sklapanje ugovora/okvirnog sporazuma
  razlozi za izmjene i dopuštene izmjene sukladno Zakonu
  izrada, ažuriranje i objava Registra ugovora

dipl. oec.
Nikolina je voditeljica Službe za upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu. Stekla je zvanje diplomirane ekonomistice na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Radno iskustvo stekla je radom u privatnom i javnom sektoru te od 2009. godine kontinuirano radi na poslovima javne nabave. U svom radu obavlja poslove cjelovitog upravljanja nabavnim kategorijama koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu od pripreme i provedbe postupaka javne nabave i praćenja realizacije postupaka do kontinuirane analize rezultata nabave i pripreme izvješća kao i koordinaciju pripreme plana upravljanja okvirnim sporazumima. Nikolina je ujedno i član stručnog povjerenstva u postupcima javne nabave koje provodi Vlada Republike Hrvatske. Autor je i koautor stručnih članaka iz područja javne nabave. Nikolina je trenutno na poslijediplomskom specijalističkom studiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sa temom poslijediplomskog rada upravo iz područja javne nabave.
Fotografije mjesta održavanja
Detalji o održavanju edukacije