Najvažniji koraci otvorenog postupka javne nabave – od pripreme do izvršenja

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

Raspored
 • 08:45 - 09:00
  Prijava
 • 09:00 - 10:30
  Planiranje i priprema postupaka javne nabave

  kako pripremiti Plan nabave i izbjeći propuste naručitelja u fazi planiranja?
  priprema postupka javne nabave - kako istražiti tržište?
  provedba prethodnog savjetovanja sa gospodarskim subjektima
  stručno povjerenstvo – uloga članova i hodogram aktivnosti
  što je sukob interesa u sustavu javne nabave?

 • 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • Izrada Dokumentacije o nabavi

  priprema i objava Dokumentacije o nabavi – preporuke i smjernice
  osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti
  najčešće pogreške naručitelja kod kriterija za odabir ponude – što izbjegavati?
  primjeri iz prakse – ogledni primjer Dokumentacije o nabavi

 • 12:15 - 13:00
  Pauza za ručak
 • 13:00 - 14:30
  Prikaz postupanja u pregledu i ocjeni ponuda na praktičnim primjerima

  ključni koraci kod predaje e-ponude
  najčešće pogreške sa strane ponuditelja kod pripreme i predaje ponude
  pregled i ocjena ponuda – način postupanja i primjeri iz prakse
  dohvat podataka iz registara u okviru sustava EOJN i ažurirani popratni dokumenti
  pojašnjenje i upotpunjavanje dostavljenih dokumenata
  opcije na raspolaganju u ponovljenom pregledu i ocjeni ponuda
  primjeri obrazaca i praksa DKOM-a

 • 14:30 - 14:45
  Pauza
 • 14:45 - 16:15
  Donošenje Odluka i sklapanje ugovora

  izrada Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda – sa predloškom
  donošenje odluke o odabiru/poništenju – sa predlošcima
  rokovi i razlozi za izjavljivanje žalbe
  sklapanje ugovora/okvirnog sporazuma
  razlozi za izmjene i dopuštene izmjene sukladno Zakonu
  izrada, ažuriranje i objava Registra ugovora

dipl. oec.
Nikolina je voditeljica Službe za upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu. Stekla je zvanje diplomirane ekonomistice na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Radno iskustvo stekla je radom u privatnom i javnom sektoru te od 2009. godine kontinuirano radi na poslovima javne nabave. U svom radu obavlja poslove cjelovitog upravljanja nabavnim kategorijama koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu od pripreme i provedbe postupaka javne nabave i praćenja realizacije postupaka do kontinuirane analize rezultata nabave i pripreme izvješća kao i koordinaciju pripreme plana upravljanja okvirnim sporazumima. Nikolina je ujedno i član stručnog povjerenstva u postupcima javne nabave koje provodi Vlada Republike Hrvatske. Autor je i koautor stručnih članaka iz područja javne nabave. Nikolina je trenutno na poslijediplomskom specijalističkom studiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sa temom poslijediplomskog rada upravo iz područja javne nabave.
Fotografije mjesta održavanja
Detalji o održavanju edukacije