Najčešće pogreške pri izradi Dokumenacije o nabavi i pregledu i ocjeni ponuda uz aktualne primjere prakse DKOM-a i VUS-a

Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave

Kako sukladno Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim propisima izraditi kvalitetnu Dokumentaciju o nabavi sa pravilnim propisivanjem osnova za isključenje i dokaza za utvrđivanje istih u fazi pregleda i ocjene ponuda? Naučite na tuđim pogreškama u propisivanju osnova za isključenje. Saznajte preporuke za pravilno određivanje tehničkih specifikacija te kako korak po korak izraditi dokumente gdje će se opisati odnosno odrediti relevantni elementi nabave, uključujući opis predmeta nabave i tehničke specifikacije – na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način kako se tehničke specifikacije ne bi smatrale diskriminatornim.

Nakon otvaranja ponuda naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz Dokumentacije o nabavi. Ukoliko se informacije koje je dostavio gosp. subjekt čine nepotpuni, pogrešni ili nedostaju, naručitelj može zahtijevati da se iste dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije. Velike dvojbe u praksi izazvala je primjena članaka 263. i 293. ZJN 2016. Kada je naručitelj dužan postupiti po članku 293., a kada takva obveza ne postoji, koja su ograničenja postupanja naručitelja i dr. slična pitanja bit će tema ove praktične radionice. Zbog svega navedenog, postupak pregleda i ocjene ponuda temeljem Zakona o javnoj nabavi je dugotrajan te se oko načina postupanja u pregledu i ocjeni ponuda javlja dosta nedoumica u praksi.

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

Raspored
 • 08:45 - 09:00
  Prijava sudionika
 • 09:00 - 10:30
  Najčešće pogreške pri izradi DON uz primjere iz prakse DKOM-a i VUS-a – I. dio

  izrada troškovnika i tehničkih specifikacija
  diskriminirajuće tehničke specifikacije predmeta nabave
  upućivanje na marke ili izvore
  definiranje jednakovrijednosti i kriterija jednakovrijednosti i dokazivanje
  sukob interesa

 • 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • 10:45 - 12:15
  Najčešće pogreške pri izradi DON uz primjere iz prakse DKOM-a i VUS-a – II. dio

  određivanje uvjeta i dokaza sposobnosti u DON
  uvjeti financijske sposobnosti i tehničke i stručne sposobnosti iz čl. 268
  najčešće pogreške pri definiranju kriterija ENP u DON
  ostale uvjeti DON (obilazak lokacije, prijevod dokumenata po sudskom tumaču)
  prethodno sudjelovanje ponuditelja u pripremi postupka (čl. 199.ZJN)

 • 12:15 - 13:00
  Pauza za ručak (osigurava organizator)
 • 13:00 - 14:30
  Najčešće pogreške pri pregledu i ocjeni ponuda uz primjere iz prakse DKOM-a i VUS-a – I. dio

  (ne) postojanja sukoba interesa
  provjere nepostojanja osnova za isključenje (obvezne i fakultativne osnove za isključenje)
  dostave ažuriranih popratnih dokumenata po čl. 263. i provjera u registrima po čl. 262.
  situacije kada naručitelj dohvatom utvrdi porezni dug?
  specifičnosti dokaza nekažnjavanja i nepostojanja poreznog duga za strance i korištenje e-certis sustava
  pojašnjenje i upotpunjavanje po članku 263. ZJN 2016
  dokazivanje sposobnosti – trenutak kada sposobnost treba postojati

 • 14:30 - 14:45
  Pauza
 • 14:45 - 16:15
  Najčešće pogreške pri pregledu i ocjeni ponuda uz primjere iz prakse DKOM-a i VUS-a – II. dio

  oslanjanje na sposobnost drugog subjekta i uvođenje novog subjekta u ponudu
  sudjelovanje u izvršenju subjekata na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja
  izmjena postotnog udjela podugovaratelja u pregledu i ocjeni ponuda
  promjena stručnjaka uslijed nepredviđenih okolnosti
  izmjena ponude

DIPL. IUR.
Zvonimir je član Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Diplomirani je pravnik iz Zagreba s položenim pravosudnim ispitom. U dosadašnjoj karijeri radio je kao odvjetnički vježbenik te u sustavu državne uprave, u sklopu Vladinog ureda za javnu nabavu, odnosno Ministarstva gospodarstva, Upravi za sustav javne nabave. Tijekom rada u sustavu države uprave sudjelovao je u izradi zakonskih i podzakonskih tekstova na području javne nabave te bio član radne skupine zadužene za poglavlje V – Javna nabava. Radio je i u Narodnim novinama d.d. na mjestu Voditelja uredništva pravne edukacije i pravne biblioteke te je bio član radne skupine za izradu i unaprjeđenje Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN RH). Ujedno je i član je radne skupine za elektroničku javnu nabavu pri Europskoj komisiji.
dipl. iur.
Maja je predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Radno iskustvo stekla je radom u odvjetničkom uredu, u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u Ministarstvu socijalne politike i mladih kao glavna savjetnica ministra te u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu kao zamjenica državnog tajnika i načelnica Sektora za pravne poslove i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima. U svom radu stekla je iskustvo na području javne nabave iz perspektive naručitelja, ponuditelja i žalbenog tijela. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila pravosudni ispit te sudjeluje kao redoviti je predavač na programima usavršavanja u području javne nabave. Završila je stručni program usavršavanja Public Procurement Excellence u organizaciji WU Executive Academy i Bundesbeschaffung GmbH u Beču.
Fotografije mjesta održavanja
Detalji o održavanju edukacije