Jednostavna nabava te ključne faze postupka javne nabave sa primjerima obrazaca

Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave.

Pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije te se opći akt kao i sve njegove kasnije promjene moraju objaviti na internetskim stranicama. Saznajte kako upravljati jednostavnom nabavom do 200.000 kn odnosno 500.000 kuna uz praktične primjere odredbi općeg akta i ostalih dokumenata u postupku jednostavne nabave.

Izraditi dokumentaciju o nabavi i provesti postupak pregleda i ocjene bez pogreška jedan je od najvećih izazova s kojim se susrećete? Saznajte koje su najčešće pogreške pri izradi dokumentacije o nabavi te pri pregledu i ocjeni ponuda uz brojne primjere iz prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Na što osobito treba paziti naručitelj prilikom pregleda i ocjene ponuda, upotpunjenja i pojašnjenja dostavljenih dokumenata, koje zamke treba izbjeći pri primjeni najvažnijih instituta u javnoj nabavi.

Nakon donošenja odluka i sklapanja ugovora potrebno je obratiti pažnju na zakonske odredbe oko evidentiranja ugovora i praćenja izvršenja. Kako u sustavu EOJN izraditi tromjesečne objave ugovora, evidentirati ugovor i upisati realizaciju? Kroz praktičan rad u EOJN na edukaciji saznajte kako ustrojiti i ažurirati Registar ugovora!

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

dipl. oec.
Nikolina je voditeljica Službe za upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu. Stekla je zvanje diplomirane ekonomistice na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Radno iskustvo stekla je radom u privatnom i javnom sektoru te od 2009. godine kontinuirano radi na poslovima javne nabave. U svom radu obavlja poslove cjelovitog upravljanja nabavnim kategorijama koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu od pripreme i provedbe postupaka javne nabave i praćenja realizacije postupaka do kontinuirane analize rezultata nabave i pripreme izvješća kao i koordinaciju pripreme plana upravljanja okvirnim sporazumima. Nikolina je ujedno i član stručnog povjerenstva u postupcima javne nabave koje provodi Vlada Republike Hrvatske. Autor je i koautor stručnih članaka iz područja javne nabave. Nikolina je trenutno na poslijediplomskom specijalističkom studiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sa temom poslijediplomskog rada upravo iz područja javne nabave.
Raspored
 • 08:30 - 09:00
  Registracija sudionika
 • 09:00 - 10:30
  Kako pravilno ugovarati jednostavnu nabavu i izraditi opći akt?

  • jednostavna nabava - kako odrediti provedbu nabave do 200.000 kn odnosno 500.000 kn
  • preporuke i smjernice za izradu općeg akta
  • načini komunikacije sa gospodarskim subjektima
  • predlošci općeg akta i obrazaca u jednostavnoj nabavi

 • 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • 10:45 - 12:15
  Priprema postupka javne nabave i izrada Dokumentacije o nabavi

  • priprema postupka javne nabave - kako istražiti tržište?
  • provedba prethodnog savjeovanja sa gospodarskim subjektima
  • stručno povjerenstvo – uloga članova i hodogram aktivnosti
  • priprema i objava Dokumentacije o nabavi – preporuke i smjernice
  • osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti
  • najčešće pogreške naručitelja kod kriterija za odabir ponude – što izbjegavati?

 • 12:15 - 13:00
  Pauza za ručak (osigurava organizator)
 • 13:00 - 14:30
  Prikaz postupanja u pregledu i ocjeni ponuda na praktičnim primjerima

  • ključni koraci kod predaje e-ponude
  • najčešće pogreške sa strane ponuditelja kod pripreme i predaje ponude
  • pregled i ocjena ponuda – način postupanja i primjeri iz prakse
  • dohvat podataka iz registara u okviru EOJN i ažurirani popratni dokumenti
  • pojašnjenje i upotpunjavanje dostavljenih dokumenata
  • opcije na raspolaganju u ponovljenom pregledu i ocjeni ponuda
  • primjeri obrazaca i praksa DKOM-a

 • 14:30 - 14:45
  Pauza
 • 14:45 - 16:15
  Donošenje Odluka i sklapanje ugovor

  • izrada Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda – sa predloškom
  • donošenje odluke o odabiru/poništenju – sa predlošcima
  • rokovi i razlozi za izjavljivanje žalbe
  • sklapanje ugovora/okvirnog sporazuma
  • razlozi za izmjene i dopuštene izmjene sukladno Zakonu
  • izrada, ažuriranje i objava Registra ugovora

Detalji o održavanju edukacije
 • Kotizacija
  1.100,00 kn po sudioniku
 • Vrijeme održavanja
  24.05.2019 09:00
 • Završetak
  24.05.2019 16:15
 • Status
  Istekao
 • Lokacija
 • Kategorija
 • Adresa
  Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
 • Email
  educa-savjetovanje@outlook.com