Izrada tehničkih specifikacija te dopuštene izmjene i raskid ugovora

Pohađanjem edukacije ostvaruje se 8 bodova potrebnih za obnovu Certifikata iz područja javne nabave.

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

Raspored
 • 08:45 - 09:00
  Prijava
 • 09:00 - 10:30
  Izrada tehničkih specifikacija

  izrada troškovnika i tehničkih specifikacija uz primjere pogrešaka
  diskriminirajuće tehničke specifikacije predmeta nabave
  upućivanje na norme
  upućivanje na marke ili izvore
  definiranje jednakovrijednosti i kriterija jednakovrijednosti i dokazivanje
  primjeri iz prakse DKOM-a i VUS-a

 • 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • 10:45 - 12:15
  Dopuštene izmjene ugovora – I. dio

  relevantna praksa suda EU
  odredbe ZJN 2016 koje govore o izmjenama ugovora/okvirnih sporazuma
  „odgovarajuća“ primjena ZOO-a
  izmjene predviđene u dokumentaciji o nabavi (čl. 315. ZJN-a)
  izmjene radi nabave dodatnih radova, usluga ili robe (čl. 316. ZJN-a)
  primjeri iz prakse i mišljenja Uprave za trgovinu i politiku javne nabave

 • 12:15 - 13:00
  Pauza
 • 13:00 - 14:30
  Dopuštene izmjene ugovora – II. dio

  izmjene zbog okolnosti koje naručitelj nije mogao predvidjeti (čl. 317. ZJN-a)
  izmjene radi zamjene prvotnog ugovaratelja (čl. 318. ZJN-a)
  de minimis izmjene ugovora (čl. 320. ZJN-a)
  Zaključak Vlade RH o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda
  primjeri iz prakse i mišljenja Uprave za trgovinu i politiku javne nabave

 • 14:30 - 14:45
  Pauza
 • 14:45 - 16:15
  Dopuštene izmjene i raskid ugovora – III. dio

  pregled relevantnih mišljenja nadležnih tijela
  pregled primjera dopuštenih /nedopuštenih izmjena ugovora o javnoj nabavi
  pregled prakse Državne komisije i Visokog upravnog suda vezano za izmjene ugovora o javnoj nabavi
  pravne posljedice nedopuštenih izmjena ugovora o javnoj nabavi
  raskid ugovora

dipl. iur.
Maja je predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Radno iskustvo stekla je radom u odvjetničkom uredu, u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u Ministarstvu socijalne politike i mladih kao glavna savjetnica ministra te u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu kao zamjenica državnog tajnika i načelnica Sektora za pravne poslove i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima. U svom radu stekla je iskustvo na području javne nabave iz perspektive naručitelja, ponuditelja i žalbenog tijela. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila pravosudni ispit te sudjeluje kao redoviti je predavač na programima usavršavanja u području javne nabave. Završila je stručni program usavršavanja Public Procurement Excellence u organizaciji WU Executive Academy i Bundesbeschaffung GmbH u Beču.

Enter an address or map lat and lng from the Contact tab.

Detalji o održavanju edukacije