Izbor iz Rješenja DKOM-a s osvrtom na Odluke Visokog upravnog suda RH

Usavršavanje u sklopu EDUCA programa promocije “Izvedite šefa na edukaciju”.

Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave.

Pratite li kontinuirano Rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave te presude Visokog upravnog suda i DKOM usklade? Kroz konkretne primjere iz prakse Rješenja DKOM-a saznajte koje su najčešće pogreške pri izradi Dokumentacije o nabavi te pri pregledu i ocjeni ponuda kao i na što treba obratiti osobitu pažnju.

Pravna zaštita protiv Odluka DKOM-a osigurana je kroz mogućnost pokretanja upravnog spora pred Visokim upravnim sudom RH te rok za podnošenje tužbe počinje teći istekom roka od osam dana od dana javne objave Odluke DKOM-a. Pripremili smo Vam pregled dosadašnje prakse Visokog upravnog suda RH u odnosu na Zakon o javnoj nabavi, po pravnim institutima i kategorijama.

U slučaju poteškoća s korištenjem on-line prijavnog obrasca molimo da svoje prijave pošaljete na adresu elektoničke pošte educa-savjetovanje@outlook.com

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

dipl. iur.
Maja je stručni savjetnik specijalist u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Radno iskustvo stekla je radom u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova u Upravi za koordinaciju i praćenje prilagodbe sustavu EU i Tajništvu Pregovaračke skupine, zatim u Croatia banci d.d. kao stručni suradnik za pravne poslove te u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila pravosudni ispit te sudjelovala na brojnim međunarodnim konferencijama i stručnim skupovima u području javne nabave. Završila je program „Joint Master in Public Procurement Management“ u organizaciji Sveučilišta Tor Vergata u Rimu i Sveučilišta u Beogradu.
Raspored
 • 08:30 - 09:00
  Registracija sudionika
 • 09:00 - 10:30
  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a u odnosu na fazu DoN – I. dio

  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a u odnosu na fazu dokumentacije o nabavi, posebice vezano za:
  a) kriterije za odabir gospodarskog subjekta (uvjete sposobnosti)
  b) kriterije za odabir ponude
  c) podjelu predmeta nabave na grupe
  Osvrt na pripadajuće odluke VUS-a uz obrazloženje te (eventualno) novo pravno shvaćanje i praksu DKOM-a s obzirom na presudu

 • 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • 10:45 - 12:15
  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a u odnosu na fazu DoN – II. dio

  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a u odnosu na fazu dokumentacije o nabavi, posebice vezano za:
  d) opis predmeta nabave (pogodovanje određenom gospodarskom subjektu)
  e) definiranje tehničkih specifikacija predmeta nabave
  f) oslanjanje na sposobnost drugog subjekta (uvjeti)
  Osvrt na pripadajuće odluke VUS-a s uz obrazloženje te (eventualno) novo pravno shvaćanje i praksu DKOM-a s obzirom na presudu

 • 12:15 - 13:00
  Pauza za ručak (osigurava organizator)
 • 13:00 - 14:30
  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a u odnosu na fazu pregleda i ocjene ponuda

  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a u odnosu na fazu pregleda i ocjene ponuda, posebice vezano za:
  a) provjeru odsutnosti osnova za isključenje
  b) oslanjanje na sposobnost drugog subjekta
  c) pojašnjenje i upotpunjavanje (članci 263. i 293. ZJN 2016)
  d) pregovaranje i izmjenu ponude
  Osvrt na pripadajuće odluke VUS-a uz obrazloženje te (eventualno) novo pravno shvaćanje i praksu DKOM-a s obzirom na presudu

 • 14:30 - 14:45
  Pauza
 • 14:45 - 16:15
  Pregled značajnijih odluka VUS-a

  Pregled značajnijih odluka VUS-a, posebice vezano za:
  a) pravne pretpostavke za vođenje spora
  b) trošak žalbenog postupka
  c) ocjenu urednosti žalbe (uplata naknade za pokretanje žalbenog postupka u slučaju stranih gospodarskih subjekata)
  d) ostalo

Detalji o održavanju edukacije