Izbor iz Rješenja DKOM-a s osvrtom na Odluke Visokog upravnog suda RH

Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave.

Pratite li kontinuirano Rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave te presude Visokog upravnog suda i DKOM usklade? Kroz konkretne primjere iz prakse Rješenja DKOM-a saznajte koje su najčešće pogreške pri izradi Dokumentacije o nabavi te pri pregledu i ocjeni ponuda kao i na što treba obratiti osobitu pažnju.

Pravna zaštita protiv Odluka DKOM-a osigurana je kroz mogućnost pokretanja upravnog spora pred Visokim upravnim sudom RH te rok za podnošenje tužbe počinje teći istekom roka od osam dana od dana javne objave Odluke DKOM-a. Pripremili smo Vam pregled dosadašnje prakse Visokog upravnog suda RH u odnosu na Zakon o javnoj nabavi, po pravnim institutima i kategorijama

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

Raspored
 • 08:30 - 09:00
  Prijava sudionika
 • 09:00 - 10:30
  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a, VUS-a i suda EU – I. dio

  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a, VUS-a i suda EU vezano za:
  diskriminirajuće tehničke specifikacije predmeta nabave
  upućivanje na marke ili izvore
  definiranje jednakovrijednosti i kriterija jednakovrijednosti i dokazivanje
  određivanje uvjeta i dokaza sposobnosti u DON – što se može tražiti i pod kojim uvjetima?
  uvjeti tehničke i stručne sposobnosti iz čl. 268. (kako ih pravilno propisati?)

 • 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • 10:45 - 12:15
  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a i VUS-a– II. dio

  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a, VUS-a i Suda EU vezano za:
  najčešće pogreške pri definiranju kriterija ENP u DON
  ostale uvjeti DON (obilazak lokacije, prijevod dokumenata po sudskom tumaču, navođenje subjekata u odnosu na koje postoji sukob interesa i sl.)
  prethodno sudjelovanje ponuditelja u pripremi postupka (čl. 199.ZJN)
  postupanje po članku 293. ZJN (obveza ili mogućnost?) i specifičnosti vezane za jamstvo, ponudbeni list i troškovnik
  neuobičajeno nisku ponudu
  pregovaranje i izmjenu ponude

 • 12:15 - 13:00
  Pauza za ručak (osigurava organizator)
 • 13:00 - 14:30
  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a i VUS-a – III. dio

  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a, VUS-a i suda EU vezano za pregled i ocjenu ponuda u pogledu:
  (ne) postojanja sukoba interesa
  provjere nepostojanja osnova za isključenje (obvezne i fakultativne osnove za isključenje)
  dostave ažuriranih popratnih dokumenata po čl. 263. i provjera u registrima po čl. 262.
  situacije kada naručitelj dohvatom utvrdi porezni dug?
  specifičnosti dokaza nekažnjavanja i nepostojanja poreznog duga za strance i korištenje e-certis sustava
  pojašnjenje i upotpunjavanje po članku 263. ZJN 2016
  dokazivanje sposobnosti – trenutak kada sposobnost treba postojati

 • 14:30 - 14:45
  Pauza
 • 14:45 - 16:15
  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a i VUS-a– IV. dio

  Praksa DKOM-a vezano za:
  oslanjanje na sposobnost drugog subjekta i uvođenje novog subjekta u ponudu
  sudjelovanje u izvršenju subjekata na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja
  izmjenu postotnog udjela podugovaratelja u pregledu i ocjeni ponuda
  promjenu stručnjaka uslijed nepredviđenih okolnosti
  postupanje naručitelja nakon odluke VUS-a

dipl. iur.
Maja je predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Radno iskustvo stekla je radom u odvjetničkom uredu, u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u Ministarstvu socijalne politike i mladih kao glavna savjetnica ministra te u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu kao zamjenica državnog tajnika i načelnica Sektora za pravne poslove i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima. U svom radu stekla je iskustvo na području javne nabave iz perspektive naručitelja, ponuditelja i žalbenog tijela. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila pravosudni ispit te sudjeluje kao redoviti je predavač na programima usavršavanja u području javne nabave. Završila je stručni program usavršavanja Public Procurement Excellence u organizaciji WU Executive Academy i Bundesbeschaffung GmbH u Beču.
Fotografije mjesta održavanja
Detalji o održavanju edukacije