Izbor iz Rješenja DKOM-a s osvrtom na Odluke Visokog upravnog suda RH

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

Raspored
 • 08:45 - 09:00
  Prijava sudionika
 • 09:00 - 10:30
  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a i VUS-a – I. dio

  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a i VUS-a vezano za:
  tehničke specifikacije predmeta nabave
  definiranje jednakovrijednosti i kriterija jednakovrijednosti
  sukob interesa – definiranje u DoN
  definiranje uvjeta i dokaza sposobnosti u DoN
  definiranje kriterija ENP
  ostali uvjeti iz DON

 • 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • 10:45 - 12:15
  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a i VUS-a– II. dio

  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a i VUS-a vezano za:
  propuštanje naručitelja da valjano odgovori na upit GS
  jamstvo za ozbiljnost ponude
  provjeru odsutnosti osnova za isključenje
  fakultativne osnove za isključenje – opetovani nedsotaci u izvršenju ugovora i profesionalni propust
  neuobičajeno nisku ponudu

 • 12:15 - 13:00
  Pauza za ručak
 • 13:00 - 14:30
  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a i VUS-a – III. dio

  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a i VUS-a vezano za:
  dostavu ažuriranih popratnih dokumenata
  izmjene Pravilnika o dokumentaciji o nabavi
  dohvat iz registara EOJN i korištenje e-Certis sustava
  pojašnjenje i upotpunjavanje (članci 263. i 293. ZJN 2016)
  pregovaranje i izmjenu ponude

 • 14:30 - 14:45
  Pauza
 • 14:45 - 16:15
  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a i VUS-a– IV. dio

  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a i VUS-a vezano za:
  oslanjanje na sposobnost drugog subjekta
  aktualnosti sudske zaštite protiv odluka DKOM-a
  postupanje naručitelja nakon odluke VUS-a

dipl. iur.
Maja je predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Radno iskustvo stekla je radom u odvjetničkom uredu, u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u Ministarstvu socijalne politike i mladih kao glavna savjetnica ministra te u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu kao zamjenica državnog tajnika i načelnica Sektora za pravne poslove i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima. U svom radu stekla je iskustvo na području javne nabave iz perspektive naručitelja, ponuditelja i žalbenog tijela. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila pravosudni ispit te sudjeluje kao redoviti je predavač na programima usavršavanja u području javne nabave. Završila je stručni program usavršavanja Public Procurement Excellence u organizaciji WU Executive Academy i Bundesbeschaffung GmbH u Beču.
Detalji o održavanju edukacije